srp

Historia / O nas

Powstanie Stowarzyszenia

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej powstało w 1999 r w Krakowie z incjatywy profesjonalistów związanych z psychiatrią społeczną, zajmujących się leczeniem, psychoteriapią i rehabilitacją osób chorujących psychicznie.

Członkowie Stowarzyszenia

Stowarzyszenie zrzesza lekarzy, pielęgniarki, psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych i inne osoby, których celem jest promowanie i rozwój metod oddziaływania na chorych psychicznie w ich najbliższym środowisku.

Cele Stowarzyszenia

 

  • Rozwój środowiskowych form leczenia i wsparcia dla osób choujących psychicznie.
  • Kształtowanie podstaw sprzyjających społecznej integracji i przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu.
  • Działalność edukacyjna i naukowo-badawcza dotycząca terapii i rehabilitacji osób chorujących psychicznie.
  • Wspieranie rozwoju psychiatrii środowiskowej w krajach Europy Wschodniej szczególnie na Ukrainie.

Realizacja celów Stowarzyszenia

 

  • Rozwój współpracy między ośrodkami psychiatrii środowiskowej na terenie Polski.
  • Wymiana w celach szkoleniowych pracowników wszystkich grup zawodowych współpracujących ośrodków.
  • Wspieranie bezpośrednich spotkań, inicjatyw samopomocowych i innych wspólnych działań chorujących psychicznie i ich rodzin .
  • Wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia miejsc pracy chronionej dla osób po kryzysie psychicznym.

 

Opis działalności

 

Istotą naszych programów jest włączenie osób chorujących psychicznie (dalej CHP) w pełne funkcjonowanie społeczne i zawodowe, stworzenie możliwości pracy i osobistego rozwoju. Prowadzimy szeroką gamę działań edukacyjnych, opartych na warsztatach samopoznania i umiejętnego pokonywania trudności wynikających z procesu chorobowego.

Wszystkie osoby związane ze Stowarzyszeniem zaangażowane są w kompleksowy serwis medyczny, terapeutyczny oraz rehabilitacyjny w obszarach społecznym i zawodowym. Stowarzyszenie w swojej ofercie ma również opiekę środowiskowo – socjalną nad beneficjentami doświadczającymi zaburzeń psychicznych i ich rodzinami.

Służymy pomocą w zakresie organizowania się nowych struktur o charakterze samopomocowym i pozarządowym. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Za swoje działania związane z zaangażowaniem na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji otrzymało nagrodę Pro Publico Bono przyznaną przez Kapitułę w roku 2006/7. Przewodnią ideą Stowarzyszenia jest motto "Żyć, mieszkać, leczyć się i pracować w lokalnej wspólnocie" w odniesieniu do osób chorujących psychicznie i ich środowisk.

Celem Stowarzyszenia jest działalność określona w statucie. Pomoc osobom cierpiącym na schorzenia psychiczne, ich rodzinom, w tym także poprzez wyrównywanie ich szans w życiu społecznym i zawodowym. Wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne i finansowe organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego, które zajmują się pomocą osobom cierpiącym na schorzenia psychiczne. Proponowane w projekcie działania na rzecz środowisk samopomocowych i powstawania struktur pozarządowych w pełni wpisują się w statutową działalność wnioskodawcy. Do Stowarzyszenia zgłasza się duża liczba podmiotów i organizacji z terenu całego kraju zainteresowanych otrzymaniem wsparcia i pomocy we własnym rozwoju.

Stowarzyszenie jest inicjatorem i realizatorem wielu akcji o charakterze obywatelskim, można wymienić kampanię zbierania podpisów pod obywatelskim projektem zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w formule uchwalenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (dalej NPOZP) w latach 2007/2008 – akcja uwieńczona sukcesem, zebrano blisko 200 tys. podpisów, złożono projekt wraz z podpisami w Sejmie RP, który w lipcu 2008 roku NPOZP.

Stowarzyszenie pragnie dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi organizacjami pozarządowymi (dalej NGO), jednostkami samorządu terytorialnego (dalej JST), ośrodkami pomocy społecznej (dalej OPS), poradniami zdrowia psychicznego (dalej PZP), osobami CHP oraz ich rodzinami a tym samym propagować wypracowany na niwie krakowskiej model psychiatrii środowiskowej oraz Trialog NGO, czyli współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem a Stowarzyszeniem Rodzin „Zdrowie psychiczne” (dalej SR) w którego skład wchodzą rodziny CHP oraz Stowarzyszeniem „Otwórzcie Drzwi” (dalej SOD) skupiającym osoby CHP. Krakowski Trialog NGO jest przykładem dobrej praktyki w realizacji modelu psychiatrii środowiskowej.

 

 

04.07.2019
Psychiatria jest bardzo czuła na kontekst społeczny
11.06.2019
Deklaracja Warszawska II Kongres Zdrowia Psychicznego!
20.05.2019
Konferencja Enmesh 2019 - Zapraszamy do Lizbony, 6-8.06.2019
15.05.2019
Dalsze trudności w psychiatrii
06.05.2019
Mamy już szczegółowy plan II Kongresu Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy..
21.03.2019
Zaproszenie na debatę ekspercką pt. ?W PARZE ZE SCHIZOFRENIĄ. Termin 27.03.2019 - Warszawa
14.02.2019
Ważna petycja do podpisania!
08.02.2019
Praca? - Tak! Ostatnia tura rekrutacji do projektu. Zapraszamy
04.02.2019
Stanowisko osób chorujących psychicznie w sprawie doniesień medialnych o schizofrenii zabójcy Pawła Adamowicza
16.01.2019
Ważne Oświadczenie PTP w sprawie śmierci prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza!
Projekt i wykonanie SIT