Powstanie Stowarzyszenia


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w
skrócie SRP
powstało w 1999 roku w Krakowie z inicjatywy profesjonalistów
związanych z psychiatrią społeczną, zajmujących się leczeniem, psychoterapią
i rehabilitacją osób chorujących psychicznie.
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego – OPP
Stowarzyszenie zrzesza lekarzy, pielęgniarki, psychologów, pracowników socjalnych,
terapeutów zajęciowych i inne osoby, których celem jest promowanie i rozwój metod
oddziaływania na chorych psychicznie w ich najbliższym środowisku.
Strategią SRP jest rozwój środowiskowych form leczenia i wsparcia dla osób
chorujących psychicznie. Chcemy kształtować podstawy sprzyjające społecznej
integracji i przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu. Prowadzimy działalność
edukacyjną i naukowo-badawczą dotyczącą terapii i rehabilitacji osób chorujących
psychicznie. Wspieramy rozwój psychiatrii środowiskowej w krajach Europy
Wschodniej, szczególnie na Ukrainie.
Realizacja celów Stowarzyszenia
Rozwój współpracy między ośrodkami psychiatrii środowiskowej na terenie Polski.
Wymiana w celach szkoleniowych pracowników wszystkich grup zawodowych
współpracujących ośrodków.
Wspieranie bezpośrednich spotkań, inicjatyw samopomocowych i innych wspólnych
działań osób chorujących psychicznie i ich rodzin.
Wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia miejsc pracy chronionej dla osób
po kryzysie psychicznym.
Istotą naszych programów jest włączenie osób chorujących psychicznie w pełne
funkcjonowanie społeczne i zawodowe, stworzenie możliwości pracy i osobistego
rozwoju. Prowadzimy szeroką gamę działań edukacyjnych, opartych na warsztatach
samopoznania i umiejętnego pokonywania trudności wynikających z procesu
chorobowego.
Wszystkie osoby związane z naszym Stowarzyszeniem zaangażowane są w
kompleksowy serwis medyczny, terapeutyczny oraz rehabilitacyjny w obszarze
społecznym i zawodowym.
Stowarzyszenie w swojej ofercie ma również opiekę środowiskowo – socjalną nad
beneficjentami doświadczającymi zaburzeń psychicznych i ich rodzinami.
Służymy pomocą w zakresie tworzenia nowych struktur o charakterze
samopomocowym i pozarządowym.

Coroczny bilans Systemu SRP 2021
Wyróżnienie za najlepsze dzieło obywatelskie Pro Publico Bono 2007

 Za swoje działania związane z zaangażowaniem na rzecz rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego i rozwoju demokracji otrzymało nagrodę Pro Publico Bono przyznaną
przez Kapitułę w roku 2006/7.
Przewodnią ideą Stowarzyszenia jest motto
„ Żyć, mieszkać, leczyć się i pracować w lokalnej wspólnocie „
w odniesieniu do osób chorujących psychicznie i ich środowisk.
Celem Stowarzyszenia jest działalność określona w statucie. Pomoc osobom
cierpiącym na schorzenia psychiczne, ich rodzinom, w tym także poprzez
wyrównywanie ich szans w życiu społecznym i zawodowym. Wspieranie techniczne,
szkoleniowe, informacyjne i finansowe organizacji pozarządowych i stowarzyszeń,
jednostek samorządu terytorialnego, które zajmują się pomocą osobom cierpiącym
na schorzenia psychiczne.
Proponowane w projekcie działania na rzecz środowisk samopomocowych i
powstawania struktur pozarządowych w pełni wpisują się w statutową działalność
wnioskodawcy.
Do Stowarzyszenia zgłasza się wiele podmiotów i organizacji z terenu całego kraju
zainteresowanych otrzymaniem wsparcia i pomocy we własnym rozwoju.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej SRP

 Stowarzyszenie jest inicjatorem i realizatorem wielu akcji o charakterze
obywatelskim, jak choćby kampania zbierania podpisów pod obywatelskim projektem
zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w formule uchwalenia Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w latach 2007/2008 – akcja uwieńczona
sukcesem, zebrano blisko 200 tys. podpisów, złożono projekt wraz z podpisami w
Sejmie RP, który w lipcu 2008 roku ustanowił NPOZP.
Pragniemy dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi organizacjami
pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami pomocy
społecznej, poradniami zdrowia psychicznego, osobami chorującymi psychicznie oraz
ich rodzinami.
Propagujemy wypracowany na niwie krakowskiej model psychiatrii środowiskowej
oraz
Trialog NGO, czyli współpracę pomiędzy naszym Stowarzyszeniem,
Stowarzyszeniem Rodzin „Zdrowie psychiczne”, w którego skład wchodzą rodziny
chorujących psychicznie i Stowarzyszeniem „Otwórzcie Drzwi” skupiającym osoby
chorujące psychicznie.
Krakowski Trialog NGO jest przykładem dobrej praktyki w realizacji modelu
psychiatrii środowiskowej.
 

Anna Bielańska i Andrzej Cechnicki - Zarząd SRP
Zespół
Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy 2016
Skip to content