Ośrodek Wsparcia

Informacje ogólne​

Projekt „Ośrodek Wsparcia” jest realizowany w okresie: 01 stycznia 2016 – 31 marca 2021

Pierwszy podokres projektu: 01 stycznia 2016 – 31 marca 2018

Projekt „Ośrodek Wsparcia – drogą do samodzielności dla osób chorujących psychicznie” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Drugi podokres projektu: 01 kwietnia 2018 – 31 marca 2021

Projekt „Ośrodek Wsparcia miejscem usamodzielniania dla osób chorujących psychicznie” współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Grupa docelowa:

Beneficjenci ostateczni projektu to mieszkańcy województwa małopolskiego, powiatu Kraków i krakowskiego, osoby niepełnosprawne z powody choroby psychicznej z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym wydanym z powodu choroby psychicznej). Projekt skierowany jest do 20 uczestników.

Rekrutacja

Projekt „Ośrodek Wsparcia miejscem usamodzielniania dla osób chorujących psychicznie” współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który realizowanym będzie w okresie 01.04.2018 r. – 31.03.2021 r.

Okres realizacji projektu:
02 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2021 r.

Projekt skierowany jest dla 20 osób, które posiadają orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność z powodu choroby psychicznej.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne z powodu choroby psychicznej. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zamieszkanie na terenie Gminy Kraków i powiatu krakowskiego i posiadanie orzeczenia potwierdzające niepełnosprawność:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji / orzeczenie z ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji / orzeczenie KIZ o zaliczeniu do I grupy inwalidów – dla tych orzeczeń niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę psychiczną,

b) orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy / orzeczenie KIZ o zaliczeniu do II grupy inwalidów – dla tych orzeczeń niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę psychiczną,

c) orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie z ZUS o częściowej niezdolności do pracy / orzeczenie KIZ o zaliczeniu do III grupy inwalidów – dla tych orzeczeń niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę psychiczną. Udział procentowy osób z lekkim stopniem nie może przekraczać 10 % ogółu beneficjentów ostatecznych projektu (max 2 osoby).

Arteterapia

Arteterapia:

Arteterapia jest formą terapii zajęciowej, która traktuje media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji. We wspierającym środowisku, któremu sprzyja relacja terapeutyczna, beneficjent arteterapii może tworzyć obrazy i obiekty, w celu ich eksploracji oraz dzielenia się znaczeniami, które mogą być z nich odczytane. Dzięki temu, osoba może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności. To z kolei może prowadzić do pozytywnej trwałej zmiany w jego postrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia.

W ramach arteterapii są prowadzone zajęcia z:
– rysunku, malarstwa,
– sztuki użytkowej,
– warsztat maski.

Ergoterapia

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu

Ergoterapia:

Ergoterapia jest jedną z form terapii zajęciowej. Wpływa na poprawę poziomu funkcjonowania w obrębie kompetencji zawodowych i społecznych. Ergoterapia jest też elementem preorientacji zawodowej poprzez umożliwienie nabywania nowych umiejętności związanych z wykonywaniem czynności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. pasywnych form pomocy społecznej. W zakres ergoterapii wchodzą zajęcia gospodarstwa domowego, trening higieny osobistej i higieny otoczenia, trening ekonomiczny, trening planowania pracy.

Trening ekonomiczny służy do rozwijania umiejętności wykorzystania czynności życia codziennego w zakresie:

– umiejętności planowania wydatków wedle swoich potrzeb i możliwości,
– nauka gospodarowania pieniędzmi, orientacji w cenach towarów i usług,
– planowanie najpotrzebniejszych zakupów, wybór sklepu pod względem cenowym,
– planowanie wydatków na cały miesiąc, oszczędne gospodarowanie budżetem oraz racjonalne wydawanie pieniędzy (wydatki stałe, takie jak czynsz za mieszkanie i inne opłaty związane z utrzymaniem domu),
– wybieranie sprzętów AGD pod względem oszczędności energii.

Zajęcia z gospodarstwa domowego obejmują:
– czynności dnia codziennego,
– naukę obsługi sprzętu AGD,
– przygotowywanie zdrowych i tanich posiłków,
– ergonomiczne wykorzystanie przestrzeni mieszkania oraz dbanie o porządek otoczenia.

Socjoterapia

Socjoterapia:

Uczestnicy w ramach projektu biorą czynny udział w zajęciach socjoterapeutycznych, które mają na celu polepszenie stanu osób chorujących psychicznie. Zajęcia te uczą nowych stosunków z ludźmi, wpływają na pogłębienie integracji społecznej poprzez przełamywanie stereotypów. Wszystko to pozwala na zwiększenie samodzielności, usprawnienie, jak i przełamanie lęków i co najważniejsze pozwala na szeroko pojętą aktywizację uczestników.

W ramach zajęć prowadzony jest trening umiejętności społecznych, będący okazją do kształtowania umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, radzenia sobie z emocjami oraz zmianę zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Każdy z uczestników w trakcie zajęć ma okazję usłyszeć komunikat zwrotny od osób prowadzących zajęcia, jak i od pozostałych członków grupy. Na zajęcia składają się:

– terapia grupowa (społeczność) spotkania grupowe na których omawiane są problemy i tematy które wnoszą beneficjenci,
– trening funkcji poznawczych zajęcia grupowe na poprawę koncentracji, uwagi, skupienia,
– samodzielność społeczna: poruszanie się w każdym terenie, określanie trasy podróży, wybieranie środka komunikacji, znalezienie adresu, korzystanie z ustnych wskazówek, właściwe zachowanie w różnorodnych sytuacjach społecznych (kino, teatr, obiekty sportowe, kawiarnia, urzędy, bank, poczta itd.),
– zachowania rynkowe i ekonomiczne: rozpoznawanie nominałów pieniężnych, planowanie wydatków, sposób oszczędnego gospodarowania, zachowanie przy zakupach, rozpoznawanie wadliwego towaru, kupowanie ubrań wg rozmiaru,
– podstawowe umiejętności komunikacji społecznej: komunikowanie się w sposób właściwy (zrozumiały dla odbiorcy), prowadzenie rozmowy, rozumienie poleceń, adekwatne reagowanie na polecenia, świadomość konieczności pracy nad poprawą mowy i komunikacji z otoczeniem, zasady savoir vivre, prawidłowego zachowania werbalnego i niewerbalnego,
– rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich: radzenie sobie w sytuacjach konfliktu, radzenie sobie z własną i cudzą agresją, praktyczna nauka kompromisu,
– rozwijanie własnych zainteresowań i racjonalnego spędzania czasu wolnego: rozwijanie talentów, pasji, hobby, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, utrzymywanie kontaktów ze znajomymi, przynależność do stowarzyszeń, fundacji, towarzystw.

Inne aktywności

Zajęcia komputerowe. W ramach zajęć komputerowych beneficjenci nabywają kompetencje związane z obsługą komputerów: podstawowe programy systemu Windows, programy graficzne i księgowe. Uczą się bezpiecznego poruszania po Internecie, szukania informacji im przydatnych, szukania ofert pracy, a także mają możliwość udziału w portalach społecznościowych, co przyczynia się do zwiększenia kompetencji społecznych i budowania relacji między ludzkich.

Grupa wsparcia. Spotkania grupy wsparcia mają na celu wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu. Każdy z uczestników ma możliwość podzielenia się z grupą ważnymi dla niego sprawami, zarówno tymi pozytywnymi jak i budzącymi frustrację czy lęk oraz otrzymanie terapeutycznego wsparcia. Do najważniejszych celów grupy wsparcia należy:
– kształtowanie kompetencji osobistych – odnoszą się do ogólnego nastawienia do świata, pracy i samego siebie; zawierają klasyczne zalety pracownika – motywację, pracowitość, punktualność czy zaangażowanie, ale również bardziej podstawowe cechy, jak pewność siebie, elastyczność i poczucie odpowiedzialności,
– kształtowanie kompetencji systematycznych – umiejętności selekcjonowania, planowania, rozumienia i wykorzystywania adekwatnych strategii w rozwiązywaniu problemów (np. krytyczne myślenie, umiejętność uczenia się),
– poprawa w obszarze relacji międzyludzkich,
– wpływanie na dynamikę grupy z uwzględnieniem potrzeb każdego z jej członków,
– budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
– samopomoc.

Trening umiejętności społecznych. Wsparcie ma charakter zajęć grupowych prowadzonych cyklicznie. Uczestnicy projektu skupiać się będą na pracy w zakresie:

– podstawowych funkcji psychicznych, ważnych dla zachowania sprawności w życiu codziennym, jak napęd, motywacja, obciążenie, wytrwałość, elastyczność i samodzielność,
– odbierania i przetwarzania bodźców cielesnych,
– stosunku do rzeczywistości w odniesieniu do postrzegania samego siebie i innych
– właściwego dla danej sytuacji zachowania, kompetencji społeczno – emocjonalnych oraz zdolności do interakcji,
– funkcji poznawczych,
– równowagi psychicznej i pewności siebie,
– samodzielnego prowadzenia życia i zdolności do wykonywania podstawowych prac.

Rehabilitacja. Zajęcia ruchowe prowadzone są przez rehabilitanta, z możliwością konsultacji indywidualnych. Zajęcia opierają się na zasadach:
(1) etapowości,
(2) postawy psychoterapeutycznej,
(3) elastyczności w formowaniu celów i strategii,
(4) kompensacji,
(5) stopniowania trudności, poglądowości i indywidualizacji.

Poradnictwo

Poradnictwo psychologiczne:

Poradnictwo psychologiczne jest udzielane w relacji indywidualnej, ale również możliwa jest forma kontaktu telefonicznego w sytuacji kiedy stan zdrowi beneficjenta nie pozwala na kontakt bezpośredni. Ta forma wsparcia opiera się na wzajemnym zaufaniu. Beneficjent ma możliwość w kontakcie indywidualnym i bezpośrednim omówić trudne dla niego sprawy, podzielić się niepokojem, lękiem. Może również otrzymać wsparcie w dążeniu do założonych celów w IPD. W razie konieczności możliwa jest dodatkowa diagnoza uczestnika poprzez wykonanie odpowiednich testów psychologicznych czy też przygotowanie opinii psychologicznej.

Poradnictwo socjalne:

Zajęcia mają charakter poradnictwa socjalnego w kontakcie indywidualnym, uwzględniającym możliwości i potrzeby każdego z beneficjentów projektu. Możliwe są również konsultacje telefoniczne i wizyty domowe pracownika socjalnego u beneficjentów. Ze względu na charakter działań część zajęć odbywa się poza ośrodkiem – uzależnione to jest od indywidualnych potrzeb beneficjentów.

Doradztwo zawodowe:

Celem spotkań z doradcą zawodowym jest zebranie informacji kluczowych dla przygotowania Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika. Prowadzone są zajęcia, które ogniskują się wokół kompetencji kluczowych dla podjęcia zatrudnienia, takimi jak punktualność, sumienność, stałość i odpowiedzialność.

Zajęcia odbywają się cyklicznie, a każdy z beneficjentów wspólnie z doradcą zawodowym skonstruuje IPD, na bazie którego będzie dążył do osiągnięcia założonych w nim celów. Doradca zawodowy zdefiniuje deficyty i trudności beneficjenta i razem w procesie terapeutycznym skupia się na takim oddziaływaniu, które pozwoli na poprawę w tym obszarze. Beneficjent dostanie też przestrzeń do pracy własnej, modelowania swoich potrzeb i weryfikacji możliwości z wymaganiami rynku pracy. Co pół roku wspólnie z beneficjentami doradca zawodowy będzie weryfikował IPD, oceniał ryzyko i szanse na kontynuacje realizacji założeń w nim zawartych

Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków

Tel. 12 266-14-97

e-mail: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu

Ośrodek Wsparcia

Skip to content