srp

NPZ_logo_RGB.jpg

 

W dniu 26 czerwca 2017 odbyły się w Krakowie pierwsze zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki". Zajęcia z tego cyklu zatytułowaliśmy „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej”. Zajęcia te są realizowane w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego: NPZ.CO3_1.3_2017 Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych.  W pierwszych zajęciach psychoedukacyjnych udział wzięły 2 osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego i moderator a także 20 uczestników spotkania. Osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego dzieliły się  swoim doświadczeniem choroby, mówiły także o jej pokonywaniu i przełamywaniu piętna społecznego. Na spotkaniu rozmawiano o diagnozie , traktowaniu w toku leczenia i o procesie leczenia. W trakcie spotkania  był też czas na zadawanie pytań i dyskusję.

 

Drugie zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy „przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki” z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej” odbyły się w Krakowie w dniu 27 czerwca 2017 roku. W spotkaniu wzięły udział 2 osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego i moderator. Na sali obecnych było 20 uczestników spotkania. Na spotkaniu rozmawialiśmy głównie o leczeniu, szczególny nacisk był położony na jakość tego leczenia, studentów zainteresowało zwłaszcza to, co przesądza o dobrej, efektywnej i skutecznej terapii. Spotkanie trwało 3 godziny szkoleniowe. Na zakończenie studenci wypełnili ankiety ewaluacyjne.

 

Trzecie i ostatnie przed przerwą wakacyjną zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy „przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki” z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej” odbyły się w Krakowie 29 czerwca 2017. W zajęciach tradycyjnie uczestniczyły 2 osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego oraz moderator. W spotkaniu wzięło udział 20 studentów różnych kierunków z krakowskich uczelni wyższych. Tematem wiodącym spotkania była kwestia przemocy doświadczanej w szpitalach a także przykłady błędów w terapii, były to tematy, które najbardziej zainteresowały studentów, ale mowa była także o pozytywnych przykładach dobrego leczenia, o leczniczym wpływie najbliższego otoczenia, rodziny, przyjaciół. Po bardzo burzliwej dyskusji, na zakończenie spotkania studenci wypełnili ankiety ewaluacyjne.

 

25 lipca 2017 roku odbyły się 2 pierwsze warsztaty z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego w Krakowie. Jedne z nich prowadziła Pani Agata Gajda, a drugie Pani Iga Plencler-Bańczyk. Na obu spotkaniach było obecnych po 20 uczestników. Na warsztatach skupiono się na treningach relaksacyjnych i rozumieniu związku przekonań z negatywnymi emocjami.  Grupy zajmują się na co dzień dbaniem o nasze bezpieczeństwo,  więc skoncentrowano się na przekazaniu narzędzi pomocnych w dbaniu o ich własny dobrostan psychiczny. Uczestnicy spotkań na zakończenie wypełnili ankiety, w których zawarto wiele konstruktywnych uwag.

 

Trzecie spotkanie z cyklu warsztatów z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego odbyło się 26 lipca 2017 roku w Krakowie. Prowadziła je Pani Olga Józefik-Chojnacka. Podczas warsztatów największe zainteresowanie wśród uczestników wzbudziły tematy: rozpoznawanie i nazywanie stanów emocjonalnych (emocje a fizjologia, nastroje a emocje) a także rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w populacji. W trakcie spotkania był także czas na dyskusję i zadawanie pytań, których było bardzo dużo. Na koniec wszyscy uczestnicy (20 osób) wypełnili ankiety ewaluacyjne.

 

Czwarte i piąte spotkania z cyklu warsztatów z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego odbyły się 18 sierpnia  roku w Krakowie. Czwarte spotkanie prowadziła Pani Iga Plencler -Bańczyk, a piąte Pani Olga Józefik – Chojnacka. Tematyka spotkań oscylowała głównie wokół zagadnień związanych ze sposobami radzenia sobie z emocjami i stresem (gdzie, kiedy i jaką interwencje stosować samodzielnie). Te właśnie wątki zostały uwypuklone podczas spotkań ponieważ cieszyły się życzliwym przyjęciem i zainteresowaniem. W spotkaniu wzięło udział po 20 osób w każdym spotkaniu i wszystkie one wypełniły na zakończenie ankiety ewaluacyjne.

 

W dniu 24 sierpnia 2017 w Krakowie odbyło się szóste spotkanie realizowane w ramach projektu. Warsztaty te prowadziła Pani Agata Gajda. Podczas warsztatów skupiono się na nazywaniu i różnicowaniu stanów emocjonalnych. Interwencje grupowe skoncentrowane były wokół tematów związanych z czynnikami, które wpływają na stan psychiczny – omawiane były poszczególne sfery funkcjonowania. Podczas dyskusji najwięcej czasu poświęcono na omówienie sposobów radzenia sobie z trudnościami.

 

Siódme spotkanie z cyklu warsztatów z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego odbyło się 25 sierpnia 2017 roku w Krakowie i prowadził je Pan Igor Hanuszkiewicz. W spotkaniu wzięło udział 20 osób. Główne wątki dotyczyły indywidualnych obszarów problemowych, stresu związanego z doświadczeniem choroby psychicznej i skutecznych metod modyfikacji niefunkcjonalnych zachowań. Uczestnicy spotkania byli żywo zainteresowani poruszaną problematyką, czego odzwierciedlenie pojawiło się także w ankietach ewaluacyjnych.

 

31 sierpnia 2017 roku w Krakowie miało miejsce ósme spotkanie z cyklu warsztatów z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego. Warsztaty te prowadziła Pani Iga Plencler-Bańczyk. Podczas warsztatów szczególnym zainteresowaniem cieszył się temat: jak radzić sobie ze stresem, w tym takie zagadnienia jak: higiena zdrowia psychicznego, cykl dobowy, rozwiązywanie problemów, wpływ żywienia na stany lękowe. W spotkaniu wzięło udział 20 osób, uczestniczyły one aktywnie w całym spotkaniu, a na jej zakończenie wypełniły ankiety ewaluacyjne.

 

Dziewiąte i dziesiąte spotkanie odbyło się 8 września 2017 roku w Rzeszowie. Dziewiąte spotkanie poprowadziła Pani Agata Gajda a dziesiąte Pani Iga Plencler-Bańczyk. W każdym ze spotkań uczestniczyło po 20 osób zainteresowanych tematyka zdrowia psychicznego. W trakcie spotkań największy nacisk położono na następujące zagadnienia: 1) Co jest normą, co chorobą a co zaburzeniem? 2) Przykłady zmian myślenia i zachowań w chorobie 3)Techniki relaksacyjne (mindfulness). Na zakończenie obu spotkań ich uczestnicy wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których pozytywnie oceniono prowadzących i sam przebieg warsztatów.

 

15 września 2017 roku w Rzeszowie odbyło się jedenaste i dwunaste spotkanie z cyklu warsztatów z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego. W jedenastym prowadzonym przez Panią Igę Plencler -Bańczyk wzięło udział 20 osób, a w dwunastym prowadzonym przez Panią Emilie Latałę udział wzięło 21 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Każde szkolenie składało się z dwóch części: w trakcie zajęć teoretycznych dyskutowane były m.in. kwestie zdrowia i choroby, kryzysów i zaburzeń psychicznych oraz kompetencji specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym. Części warsztatowe poświęcone zostały zapoznaniu się z modelem ABC Ellisa i podstawami podejścia poznawczo-behawioralnego, a także - co okazało się szczególnie interesujące - metodami radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy warsztatów wykazywali się dużą aktywnością i ciekawością - chętnie uczestniczyli w proponowanych zadaniach, udzielali się w dyskusjach, a także dopytywali o szczególnie frapujące ich zagadnienia. Dzięki tak współpracującej postawie grup, warsztaty zostały przeprowadzone nie tylko sprawnie ale także w przyjaznej i pełnej wzajemnej uwagi atmosferze.

 

21 września 2017 roku w Krakowie miało miejsce trzynaste spotkanie z cyklu warsztatów z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego. Było ono prowadzone przez Panią Agatę Gajdę. Wzięło w nim udział 20 osób dorosłych. Podczas spotkania sporo wątpliwości wzbudziła kwestia odróżnienia kim jest psycholog, kim psychiatra a kim psychoterapeuta. Spotkanie przebiegało w życzliwej atmosferze a uczestnicy warsztatów mieli sporo pytań, na które prowadząca spotkanie cierpliwie udzielała wyjaśnień.

Czternaste spotkanie z cyklu warsztatów z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego odbyło się 25 września 2017 roku w Krakowie. Spotkanie poprowadziła Pani Iga Plencler-Bańczyk.  Szczególne zainteresowanie w trakcie tego spotkania wzbudził temat: Rozpoznawanie i nazywanie stanów emocjonalnych (emocje a fizjologia, nastroje a emocje). Uczestnicy w liczbie 20 osób bardzo zaangażowali się w warsztaty a na zakończenie spotkania wypełnili ankiety ewaluacyjne.

 

Kolejne, piętnaste już spotkanie z cyklu warsztatów z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego odbyło się 27 września 2017 roku w Krakowie. Warsztaty przeprowadziła Pani Emilia Latała gromadząc na spotkaniu 20 uczestników warsztatu.  Uczestnicy spotkania byli żywo zainteresowani poruszaną tematyką, w trakcie spotkania wywiązała się dyskusja na tematy związane z technikami relaksacyjnymi i kwestiami odpoczynku jako psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego. Na zakończenie spotkania jego uczestnicy wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których pozytywnie ocenili przebieg spotkania.

 

 

29 września 2017 roku w Krakowie odbyło się szesnaste spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Spotkanie to było prowadzone przez Panią Agatę Gajdę i zgromadziło 20 uczestników. Byli oni bardzo zaangażowani w warsztat, chętnie dzielili się także własnym doświadczeniem z omawianych tematów i podawali przykłady z własnego życia, dzięki czemu praca była bardziej efektywna a jej treści mocniej zapadały w pamięć. Spotkanie zostało dobrze ocenione w wypełnianych na zakończenie spotkania ankietach ewaluacyjnych.

 

 

10 października 2017 roku odbyło się czwarte z cyklu, a zarazem pierwsze po wakacyjnej przerwie zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy „przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki” z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej”. W zajęciach tradycyjnie uczestniczyły 2 osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego oraz moderator. W spotkaniu wzięli udział studenci różnych kierunków z krakowskich uczelni wyższych. Podczas spotkania edukatorzy skupili się na tym, co pomaga w przezwyciężaniu kryzysu psychicznego, a w szczególności jaka jest rola ośrodków psychiatrii środowiskowej. Studenci byli bardzo aktywni i zadawali sporo pytań, interesowało ich szczególnie funkcjonowanie i zasady działania poszczególnych ośrodków psychiatrii środowiskowej.

 

 

Piąte zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy „przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki” z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej” odbyło się 12 października 2017. Podczas spotkania edukatorzy opowiadali zebranym o tym, kiedy zaczęło się ich chorowanie, o leczeniu, objawach i procesie zdrowienia. Spotkanie było intensywne, słuchacze byli aktywni i zadawali dużo pytań. Edukatorzy spotkanie ocenili jako owocne, a słuchacze obdarowali ich na koniec oklaskami. W spotkaniu wzięli udział studenci z krakowskich uczelni wyższych, którzy na zakończenie spotkania wypełnili ankiety ewaluacyjne.

 

 

Szóste zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy „przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki” z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej” miało miejsce 13 października 2017. Na wstępie edukatorzy kolejno zaprezentowali informacje ogólne o sobie i stanie zdrowia psychicznego. Opowiadali oni historie swojego leczenia, kiedy rozpoczął się proces leczenia, co ich do tego skłoniło,  jakie były ich objawy chorobowe. Moderator wypowiadał komentarze i spostrzeżenia do wypowiedzi edukatorów. Studenci na tym spotkaniu po raz pierwszy zetknęli się z edukatorami podającymi informacje o chorowaniu z pierwszej ręki, może dlatego ich pytania nie były liczne. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których pozytywnie ocenili przebieg spotkania.

 

 

17 października 2017 roku w Krakowie odbyło się siedemnaste spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Spotkanie to prowadziła Pani Iga Plencler Bańczyk. Wzięło w nim udział 20 osób i byli to pracownicy Urzędu Miasta oraz osoby po kryzysach psychicznych. Grupa zainteresowana była przede wszystkim psychoedukacją na temat rozpoznawania emocji oraz sposobami radzenia sobie ze złością. Ćwiczenie z uważności zostało uznane za bardzo przydatne, a jego modyfikacje dostosowane do potrzeb codziennych grupy. Po spotkaniu wszyscy wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których pozytywnie wyrazili się o przebiegu spotkania.

 

18 października 2017 roku w Krakowie miały miejsce siódme zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy „przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki” z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej”. W spotkaniu ze strony organizatorów wzięło udział 2 edukatorów i moderator. Uczestnicy wysłuchali z zainteresowaniem przekazu o problemach związanych z chorobą psychiczną, zdrowieniem i funkcjonowaniu społecznym, zadawali pytania kierowane do edukatorów i pożegnali ich oklaskami. Na koniec rozdano ankiety ewaluacyjne pomocne w analizie oceny skuteczności spotkań edukacyjnych. 

 

19 października 2017 roku odbyły się cztery pierwsze warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży zawierające elementy informacyjne przeciwdziałające seksualizacji dzieci i młodzieży. Dwa z nich prowadziła Pani Agata Gajda. Podczas warsztatów poświęconych różnym aspektom życia psychicznego i dbałości o siebie w przestrzeni wirtualnej, grupa młodzieży z jednej z krakowskich szkół podstawowych miała okazję podzielić się rozumieniem, czym jest choroba psychiczna a także poznać kryteria diagnostyczne wybranych zaburzeń psychicznych. Dla 13-latków okazja do rozmawiania o chorobach psychicznych okazała się przydatną przestrzenią do podzielenia się własnymi fantazjami, obawami oraz dzisiejszymi "modami" na radzenie sobie z życiowymi trudnościami. 

Dla równoległej klasy w tej samej szkole podstawowej, najciekawsze wydało się przedstawienie tematyki związanej ze zjawiskiem sekstingu. W czasie dyskusji młodzi ludzie dzielili się własną perspektywą na temat udostępniania zdjęć czy filmów prezentując czasami skrajnie odmienne stanowiska. Klasa miała okazję poznać poglądy kolegów, jak również skuteczne sposoby dbania o własną prywatność w Internecie.

 

Kolejne dwa warsztaty odbywające się 19 października 2017 miały miejsce w Szkole Podstawowej nr 109 im. K. Makuszyńskiego w Krakowie. Warsztaty te prowadziła Pani Agata Młynarska. W pierwszej grupie tematyka warsztatów okazała się bardzo interesująca dla uczestników. Przedstawione zagadnienia były dla nich nowe lub pogłębiające dotychczasową wiedzę. Pytania, które pojawiły się w trakcie zajęć, to np. „Jak się leczy depresję?”, „Czym się różnie psycholog od psychiatry?”, „Jakie informacje można zamieszczać w Internecie, by być bezpiecznym?”. Żywe zainteresowanie budziły także przedstawione animowane historyjki dotyczące bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań w Internecie.  We wszystkich czterech warsztatach 19 października uczestniczyło po 20 osób.

 

20 października 2017 roku odbyły się osiemnaste i dziewiętnaste spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. W osiemnastym spotkaniu udział wzięła 20-sto osobowa grupa pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie. Uczestników zajęć szczególnie interesowały praktyczne aspekty w pracy z osobami chorującymi przewlekle. Dzięki jednej z osób możliwa była praca na konkretnym przykładzie z własnego doświadczenia z codziennej praktyki zawodowej - posłużył on do lepszego wyjaśnienia mechanizmów w przedstawionym modelu do rozwijania skutecznych strategii radzenia sobie z trudnościami. Spotkanie to prowadziła Pani Agata Gajda. Natomiast dziewiętnaste spotkanie prowadziła Pani Iga Plencler – Bańczyk. Uczestnicy, w liczbie 20 osób byli pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie. Grupa była przede wszystkim zainteresowana strategiami obniżania poziomu długotrwałego stresu związanego z obciążającym środowiskiem w pracy. Niektórzy byli już zaznajomieni z ćwiczeniami uważności, dzięki czemu mogli podzielić się swoim pozytywnym doświadczeniem z praktykowania z pozostałą częścią grupy. Na zakończenie spotkania wszyscy wypełnili ankiety ewaluacyjne.

 

Również 20 października 2017 odbyły się  ósme i dziewiąte zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy „przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki” z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej”. Zarówno w ósmych, jak i dziewiątych zajęciach uczestniczyło po dwóch edukatorów i po jednym moderatorze. Podczas ósmego spotkania edukatorzy podkreślali znaczenie kontaktu z lekarzem psychiatrą, zażywanie odpowiednio dobranych leków i własnej motywacji do zdrowienia. Mówili też o bardzo ważnej roli pracy, zajęcia, odpowiednio dobranego do stanu zdrowia beneficjenta, która to praca buduje poczucie własnej wartości i daje satysfakcję. Na końcu odpowiadali na pytanie, co naszym zdaniem powinniśmy poradzić przyszłym fizjoterapeutom, kiedy w pracy zetkną się z osobą chorującą psychicznie. 

Jeśli chodzi o dziewiąte zajęcia to dla grupy studentów pierwsze zetknięcie z osobami chorującymi psychicznie. Edukatorzy skupili się na omawianiu jak doszło u nich do choroby psychicznej, o jej objawach i zdrowieniu. Edukatorzy mówili o tym, jak bardzo ważna jest akceptacja ze strony rodziny i wsparcie, które otrzymali ze strony grupy psychoterapeutycznej, innych beneficjentów psychiatrycznych.  

 

24 października 2017 miało miejsce dwudzieste spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Szkolenie zostało przeprowadzone w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie. Udział wzięły 22 osoby. Punktem wyjścia do dyskusji o psychoprofilaktyce zdrowia psychicznego było rozpoznanie trudności, z jakimi najczęściej boryka się ta grupa zawodowa. Po wprowadzeniu teoretycznym uczestnicy szkolenia zapoznali się z modelem ABC Ellisa. Okazją do przećwiczenia teorii w praktyce była praca w podgrupach. Odbiorców szkolenia najbardziej interesowały sposoby na regulację nastroju, a także wskazówki diagnostyczne w pracy z osobami chorującymi psychicznie.

 

25 października 2017 odbyły się dziesiąte zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy „przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki” z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej”. W spotkaniu wzięło udział dwóch edukatorów oraz moderator, a uczestnikami byli studenci różnych kierunków krakowskich uczelni. Edukatorzy przedstawili najpierw swoje historie chorowania: kiedy się zaczęło leczenie, jakie objawy wystąpiły u nich, jakie jest ich obecne samopoczucie i sytuacja życiowa. Edukatorzy mówili też sporo o procesie zdrowienia. Studenci byli żywo zainteresowani i zadawali dużo pytań edukatorom. Na koniec spotkania wypełnili ankiety ewaluacyjne, a w nich wyrazili pozytywny stosunek do przeprowadzonego spotkania.

 

Jedenaste zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy „przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki” z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej” odbyło się 26 października 2017 roku.  Uczestniczyli w nim studenci krakowskich uczelni. Dwóch edukatorów opowiadało o pierwszym kryzysie psychicznym i o tym, jak ważne jest rozpoznanie i szybka pomoc. Edukatorzy mówili o psychozie i depresji, towarzyszącym im objawach i zdrowieniu. Wspomnieli również o złych doświadczeniach w szpitalach psychiatrycznych, w których panowały upokarzające warunki i brak terapii. Studenci wykazali duże zainteresowanie. Z sali padały pytania dotyczące pomocy w kryzysie, dobrej terapii, przeżywania psychozy. Po zakończonym spotkaniu studenci wypełnili ankiety ewaluacyjne.

 

26 października 2017 miały miejsce także piąte i szóste warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży zawierające elementy informacyjne przeciwdziałające seksualizacji dzieci i młodzieży. Zarówno piąte, jak i szóste spotkanie miały miejsce w Krakowie. Piąte prowadziła Pani Agata Młynarska, a szóste Pani Emilia Latała. Uczestnicy piątych warsztatów byli bardzo aktywni i zaangażowani. Temat zaburzeń psychicznych i zdrowia psychicznego był dla nich nowy i interesujący. W pierwszej części zajęć powstały prace plastyczne obrazujące wyobrażenia młodzieży na temat wybranych zaburzeń. Szczególne zainteresowanie budziły zaburzenia odżywiania – ich objawy i skutki choroby. W drugiej części zajęć młodzież pogłębiła swoją wiedzę na temat zagrożeń w Internecie oraz możliwości reagowania na sytuacje trudne. Zaprezentowane w formie kreskówek historyjki były dobrze dopasowane do ich wieku i budziły duże emocje. Pojawiły się tu pytania o to, jakie środki ostrożności zachować podczas poznawania osób przez Internet, czy się z nimi umawiać i jak ustrzec się niebezpiecznych sytuacji z tym związanych.  Jeśli chodzi o szóste warsztaty, to odbyły się one w Szkole Podstawowej nr 109, im. Kornela Makuszyńskiego. Klasa okazała się żywo  zainteresowana problematyką zajęć - aktywnie uczestniczyła w proponowanych zadaniach i ćwiczeniach, chętnie wyrażała się w prowadzonej dyskusji, ze skupieniem oglądała prezentowane materiały i filmy.

 

Ponadto 26 października 2017 odbyły się, dwudzieste pierwsze, dwudzieste drugie, dwudzieste trzecie i dwudzieste czwarte spotkania z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Dwudzieste pierwsze i dwudzieste drugie prowadziła Pani Dorota Solecka. Były to warsztaty dla policji i miały miejsce w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W dwudziestym pierwszym spotkaniu uczestniczyło 22 osoby, a w dwudziestym drugim 20 osób. W trakcie przeprowadzania warsztatów duże zainteresowanie wzbudziły omówione przez osobę prowadzącą wyniki polskich badań na temat źródeł stresu wśród służb mundurowych oraz ćwiczenia radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy poprosili również o e-mailowe przesłanie informacji prezentowanych podczas warsztatów oraz instrukcji treningu uważności wraz z nagraniem mp3 treningu autogennego Schulza. Warsztaty zostały ocenione jako inspirujące i ciekawe. Dwudzieste trzecie i dwudzieste czwarte spotkanie prowadziła Pani Agata Gajda i miały one miejsce w Lublinie.

Grupa na dwudziestym trzecim spotkaniu składała się z kadr zarządzających w strukturach straży pożarnej. Odznaczał ją wysoki poziom zdyscyplinowania i zaangażowania w przedstawiane treści - pracownicy straży zadawali pytania związane z ich codzienną pracą w kontekście relacji społecznych. Na spotkaniu podjęta została analiza konkretnych przykładów interwencji w związku z pogorszeniem stanu zdrowia pracownika. W dwudziestym czwartym spotkaniu uczestniczyła kadra zarządzająca w straży pożarnej z województwa lubelskiego. Dla grupy cenne okazały się przykłady w oparciu o model praktyczny wywodzący się z teorii Ellisa. Uczestnicy grupy chętnie zaangażowali się w ćwiczenia relaksacyjne, z informacji zwrotnych wynikało, że tego rodzaju aktywności mogą być z korzyścią wprowadzane tak w życiu codziennym jak i zawodowym.

 

27 października 2017 roku w Lublinie miały miejsce dwudzieste piąte i dwudzieste szóste spotkania z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Oba prowadziła Pani Iga Plencler-Bańczyk.

Grupa na dwudziestym piątym spotkaniu składała się z kadry zarządzającej Państwowej Straży Pożarnej.  Szczególne zainteresowanie wzbudziły mechanizmy ataków paniki, reakcje paniczne oraz ptsd (zarówno objawy jak i leczenie). Grupa doceniła zaproponowane ćwiczenie uważności jak i relaksacje, pojawiły się głosy mówiące o możliwości wprowadzenia relaksacji do codziennego trybu dyżurów. Podobnie na dwudziestym szóstym spotkaniu w skład grupy odbiorców weszła kadra zarządzająca Państwowej Straży Pożarnej.  Panowie komendanci byli zainteresowani rozpoznawaniem objawów depresji u swoich podwładnych oraz możliwości interwencji w razie ich pojawienia się poprzez skierowanie do odpowiednich specjalistów (poznanie procedury skierowanie do psychologa lub psychoterapeuty).  Dyskusja dotyczyła również przekonań o tym czym jest siła psychiczna i ich wpływie na postrzeganie osób w kryzysie psychicznym. Grupa była świetnie przygotowana do relaksacji (własne karimaty i wygodne odzienie). Obie grupy w dniu 27 października były 20-osobowe.

 

27 października 2017 się odbyły się w Krakowie dwunaste zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki". W zajęciach wzięło udział 2 edukatorów oraz moderator spotkania. Odbiorcami zajęć byli studenci krakowskich uczelni wyższych różnych kierunków. W trakcie spotkania koncentrowano się na różnych metodach pokonywania choroby psychicznej oraz przełamywania piętna społecznego, a także piętna uwewnętrznionego zwanego również autostygmatyzacją. Studenci mieli sporo pytań, na które edukatorzy starali się wyczerpująco odpowiedzieć. Na koniec spotkania wszyscy wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których wysoko ocenili jakość pracy edukatorów i moderatora.


W dniu 31 października 2017 miało miejsce dwudzieste siódme spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Szkolenie było realizowane dla pracowników pomocy społęcznej w Krakowie. Spotkanie prowadziła Pani Olga Józefik Chojnacka. Uczestnicy wspólnie z wykładowcą zastanawiali się nad definicją zdrowia psychicznego jak i pojęciem kryzysu. Rozmawiano również o tym, do kogo
( psychiatra, psycholog, psychoterapeuta) i gdzie ( poradnia zdrowia psychicznego, oddziały dzienne) można się zwrócić o pomoc i leczenie w sytuacji wystąpienia kryzysu, zaburzeń czy choroby psychicznej. Była mowa także o sposobach i metodach radzenia sobie ze stresem. Kilka osób było szczególnie zainteresowanych modelem ABC Ellisa i jego zastosowaniem. Po spotkaniu uczestnicy wypełnili ankiety ewaluacyjne.


2 listopada 2017 roku odbyły się w Krakowie siódme warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży zawierające elementy informacyjne przeciwdziałające seksualizacji dzieci i młodzieży. Prowadziła je Pani Agata Gajda. Uczestnikami szkolenia byli uczniowie 4 klasy szkoły podstawowej. Podczas zajęć dzieci prezentowały swój sposób rozumienia czym jest choroba psychiczna. Na przykładach wybranych zaburzeń analizowano specyfikę choroby psychicznej. Dla uczestników szczególnie cenne były obrazowe przedstawienia omawianych chorób (krótkie filmy edukacyjne, odniesienia do filmów animowanych i bajek). Uczestnicy dzielili się także wiedzą na temat dbania o bezpieczeństwo w sieci, dyskusje wywodzące się z proponowanych ćwiczeń poszerzyły wiedzę dzieci na temat skutecznych rozwiązań związanych z prezentowaniem własnego wizerunku w Internecie.

 

Także 2 listopada 2017 roku odbyły się ósme krakowskie warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Prowadzącą spotkanie była Agata Młynarska. Pierwsza część warsztatów poświęcona zaburzeniom i zdrowiu psychicznemu spotkała się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą w tym zakresie, jednak pewne pojęcia czy zjawiska wymagały usystematyzowania i podsumowania. To, co szczególnie ich zaciekawiło, to sposoby radzenia sobie z trudnościami oraz dbanie o swoje zdrowie psychiczne. W drugiej części zajęć młodzież szczególnie skupiła się na zjawisku „hejtu” w Internecie, jak można się przed nim bronić, z czego może on wynikać. Jednakże uczestnicy sygnalizowali, iż temat bezpieczeństwa w Internecie był już wielokrotnie poruszany w ich klasie.


8 listopada 2017 roku miały miejsce trzynaste zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki". Zajęcia prowadziło 2 edukatorów oraz moderator spotkania. Edukatorzy mówili o przeżywaniu psychozy, doznaniach i urojeniach oraz o zdrowieniu. Podkreślali wagę odpowiedniej terapii, m. in. dobrego kontaktu z terapeutą. Zwrócili uwagę wraz z prowadzącym na adekwatne i subtelne poczucie humoru terapeutów, które pomaga rozładować napięcie. Wspomnieli także o leczniczej wartości dobrze dobranej pracy czy zajęcia, które wykorzystują zdolności i talenty pacjentów. Moderator uzupełniał wypowiedzi własnymi spostrzeżeniami. Ze strony studentów padło tylko jedno pytanie – o przeżycia mistyczne w psychozie. Mimo zachęty prowadzącego nie było innych pytań. Na zakończenie wszyscy wypełnili ankiety ewaluacyjne.


Także 8 listopada 2017 roku odbyło się dwudzieste ósme spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Spotkanie prowadziła Pani Agata Gajda, a odbiorcami były osoby dorosłe, które doświadczyły w przeszłości kryzysu psychicznego. Spotkanie przebiegało w przyjemnej atmosferze, słuchacze byli skoncentrowani i aktywni. W ćwiczeniach przygotowanych w oparciu o materiał z zajęć grupa wykazała się zrozumieniem tematu i dużym zaangażowaniem. Szczególnie pozytywnie przyjęte zostały omawiane sposoby radzenia sobie z trudnościami.


Czternaste zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki" odbyły się 10 listopada 2017 roku. W zajęciach uczestniczyło dwóch edukatorów z doświadczeniem choroby psychicznej oraz moderator. Uczestnikami było 20 studentów różnych kierunków z krakowskich uczelni wyższych. Podczas spotkania padało wiele pytań o przebieg choroby, a zwłaszcza o objawy prodromalne, czyli zwiastujące nadejście choroby. Uczestnicy byli aktywni, a w wypełnionych na zakończenie spotkania ankietach pozytywnie wyrazili się o przebiegu i atmosferze spotkania.


Natomiast piętnaste zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki" odbyły się 13 listopada 2017 roku. W spotkaniu brało udział dwóch edukatorów opowiadających o swoim doświadczeniu zdrowienia oraz moderator czuwający nad strukturą spotkania. Edukatorzy skoncentrowali się głównie na tych aspektach, które były związane z pokonywaniem choroby. Studenci byli żywo zainteresowani oraz poruszeni tematyką spotkania i losami osób chorujących, co wyrazili w wypełnionych ankietach ewaluacyjnych.


13 listopada 2017 odbyły się 4 warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży zawierające elementy informacyjne przeciwdziałające seksualizacji dzieci i młodzieży, były to kolejno: dziewiąte, dziesiąte, jedenaste i dwunaste warsztaty z tego cyklu. Dziewiąte i dziesiąte spotkanie prowadziła Pani Dorota Solecka. Wszystkie miały miejsce w szkołach podstawowych w Krakowie. W trakcie przeprowadzania warsztatów pojawiły się ze strony dzieci pytania o możliwości leczenia chorób psychicznych i rolę psychoterapeuty. Dzieci żywo zainteresowane były również wspólnym opracowaniem pomysłów dotyczących chronienia swego bezpieczeństwa w sieci. Zwykle uczniowie tej szkoły zajęcia mają prowadzone przez osoby zatrudnione w szkole, nowością było pojawienie się warsztatów prowadzonych przez osoby z zewnątrz. Jedenaste i dwunaste warsztaty prowadziła je Pani Agata Młynarska. Jako pierwsze odbyły się warsztaty w klasie czwartej. Dzieci były bardzo zaangażowane w zajęcia.
Ze szczególnym  zainteresowaniem śledziły losy bohaterów kreskówek przedstawiających różnorodne niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem Internetu. Uczniowie chętnie dyskutowali o możliwych rozwiązaniach konkretnych sytuacji, same też opowiadały o swoich doświadczeniach z tym związanych. W części poświęconej zdrowiu psychicznemu wywiązała się dyskusja na temat możliwości dbania o swój dobrostan. Padło też wiele pytań dotyczących konkretnych zaburzeń. Z kolei w części dotyczącej bezpieczeństwa w Internecie dzieci chętnie dzieliły się swoimi doświadczeniami. Wypracowane zostały również zasady świadomego budowania wizerunku w cyberprzestrzeni.


14 listopada 2017 miało miejsce szesnaste zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki". W spotkanie zaangażowane były dwie osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego występujące w roli edukatorów oraz moderator. Na początku spotkania krótko przedstawiliśmy się grupie 20 osób. Jeden z edukatorów mówił o początkach swojej depresji i rozwoju choroby w późniejszych latach, a drugi edukator o swoim wycofywaniu się z kontaktów towarzyskich w dzieciństwie i młodości. W końcowej fazie oboje skupili się na tym co nam pomaga w zdrowieniu. W trakcie spotkania także przewijał się wątek właściwego doboru leków i tak zwanej „pierwszej interwencji” w przypadku ostrego kryzysu. Ponadto edukatorzy podkreślili rolę WTZ i kompetentnego terapeuty a także rolę relacji które nawiązali dopiero w trakcie chorowania. Edukatorzy odpowiedzieli też na kilka pytań z sali.

Także 14 listopada 2017 odbyło się dwudzieste dziewiąte spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Spotkanie prowadziła Pani Emilia Latała, odbywało się ono  w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli w znaczącej większości pracownicy socjalni, a także kilka osób pracujących na administracyjnych stanowiskach w strukturach pomocy społecznej. Szkolenie podzielone zostało na 2 części - teoretyczną i warsztatową. Grupa wydawała się poważnie zainteresowana zarówno treściami przedstawianymi w części teoretycznej - dużo uwagi poświęcono kwestiom związanym z klasyfikacjami zdrowia psychicznego (ICD-10 i DSM-V), a także rozróżnieniu kompetencji psychologa, psychiatry i psychoterapeuty - jak i warsztatowymi, gdzie sporym zainteresowaniem cieszyły się zwłaszcza metody radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy szkolenia chętnie zaangażowali się także w zaproponowaną relaksację (trening autogenny Schultza), a w przeprowadzonej po niej dyskusji podkreślali nieznaną im wcześniej wartość tego rodzaju strategii radzenia sobie ze stresem.

Dnia 16 listopada 2017 odbyły się siedemnaste i osiemnaste zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki". W obu uczestniczyło po dwóch edukatorów oraz po jednym moderatorze.  Podczas siedemnastego spotkania edukatorzy opowiadali o swoich historiach chorowania oraz pokonywania choroby. Ze strony obecnych na Sali studentów padło wiele pytań, w szczególności o role rodziny i przyjaciół, a także możliwych sposobach uniknięcia zachorowania, czy też powtórnego zachorowania. W spotkaniu wzięło udział 20 studentów krakowskich uczelni wyższych, na zakończenie spotkania wszyscy wyrazili swoje opinie dotyczące przeprowadzonych zajęć w ankietach ewaluacyjnych. Podczas osiemnastego spotkania edukatorzy mówili przede wszystkim o pierwszym zachorowaniu i przyczynach drugiego epizodu psychiatrycznego. Wspominali także o fali napiętnowania społecznego i autostygmatyzacji. Ponadto przedstawili leczenie w oddziałach zamkniętych i oddziałach dziennych a także zwrócili uwagę na rozwój psychiatrii środowiskowej w Krakowie oraz ogólny rozwój psychiatrii w Polsce. Pytań ze strony słuchaczy było mało, były to pytania uzupełniające do wypowiedzi edukatorów.

Także 16 listopada 2017 roku odbyły się  trzydzieste i trzydzieste pierwsze spotkania z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Trzydzieste spotkanie prowadziła Pani Agata Gajda. Szkolenie odbyło się w Tarnobrzegu. Odbiorcami szkolenia byli opiekunowie osób niepełnosprawnych pobierających świadczenia z MOPR-u. Szczególne trudności zgłaszane przez grupę to kłopoty w pracy nad motywacją podopiecznych, zwłaszcza związane z zażywaniem lekarstw oraz aktywizacją społeczną. Podczas szkolenia omawiane były poszczególne przypadki w codziennej pracy. Dla uczestników warsztatów wyjątkowo przydatne okazały się omawiane sposoby radzenia sobie ze stresem. Trzydzieste pierwsze spotkanie prowadziła Pani Iga Plencler – Bańczyk. Szkolenie także odbyło się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Grupa liczyła 20 osób i byli to pracownicy szczebla kierowniczego. Uczestniczki wyraziły zainteresowanie tematem kontaktu z osobami przewlekle chorującymi psychicznie oraz konsekwencji indywidualnych pracy w obciążającym środowisku. Skupiono się przede wszystkim na normalizowaniu doświadczeń kryzysów psychicznych oraz sposobach radzenia sobie z nakładającymi się wydarzenia stresującymi w odniesieniu do skali wydarzeń stresogennych wraz z przekazaniem informacji o możliwościach poszukiwania wsparcia oraz autodiagnozy.


Ponadto 16 listopada 2017 odbyło się 5 warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zawierające elementy informacyjne przeciwdziałające seksualizacji dzieci i młodzieży, były to kolejno: trzynaste, czternaste, piętnaste, szesnaste i siedemnaste warsztaty realizowane w ramach projektu. Trzynaste spotkanie poprowadziła Pani Emilia Latała. Spotkanie odbyło się  w Internacie w Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu. Podczas zajęć klasa pozostawała aktywna, chętnie włączała się w dyskusje na proponowane tematy, dzieliła refleksjami. Uczniowie zadawali także wiele pytań. Zdecydowanie największe zainteresowanie w klasie wzbudzała tematyka związana z objawami chorób psychicznych - dużo uwagi poświęcono przy tym zwłaszcza problematyce zaburzeń odżywiania. W części związanej z wizerunkiem w sieci największe ożywienie wywołała omawiana kwestia dalekosiężnych konsekwencji aktywności podejmowanych w Internecie przez młodych użytkowników.  Czternaste i piętnaste spotkanie prowadziła Pani Agata Młynarska, w tej samej szkole. Czternaste warsztaty przeprowadzone zostały w klasie szóstej. Młodzież była bardzo zaangażowana
w ich przebieg. Tematyka zaburzeń oraz zdrowia psychicznego była dla nich nowa i interesująca. Pojawiły się pytania m.in. o pracę psychologa i psychiatry, a także przyczyny powstawania chorób psychicznych. Temat bezpieczeństwa w Internecie wywołał również wiele emocji – przedstawione w krótkich filmach doświadczenia ich rówieśników odnosili do swoich doświadczeń i chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami na temat tego, jak zachowywać się w cyberprzestrzeni, by nie paść ofiarą przemocy. Piętnaste  warsztaty odbyły się w klasie siódmej. Uczestnicy byli szczególnie zainteresowani tematem zaburzeń psychicznych występujących w ich grupie wiekowej. Pytali o ich przyczyny oraz o to, w jaki sposób mogą być leczone. Temat związany z cyberbezpieczeństwem był młodzieży dużo bliższy, jednak również angażujący. Wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, jaki wpływ na ich przyszłość może mieć wizerunek tworzony w świecie wirtualnym. Szesnaste i siedemnaste warsztaty prowadziła Pani Dorota Solecka, także w Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie. Uczestnicy spotkania wyrażali duże zainteresowanie omawianymi w trakcie spotkania tematami, w szczególności interesowały ich zaburzenia odżywiania a także kwestie bezpieczeństwa w sieci.


17 listopada 2017 roku odbyły się w Tarnobrzegu trzydzieste drugie i trzydzieste trzecie spotkania z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Trzydzieste drugie spotkanie prowadziła Pani Iga Plencler-Bańczyk. Grupa liczyła 20 osób i byli to głównie asystenci rodziny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu. Podczas spotkania pojawiły się pytania dotyczące zaburzeń seksualnych oraz ich obecnego ujęcia, a także podczas warsztatów doszło do przedefiniowania niektórych strategii radzenia sobie na zachowania unikające wraz z omówieniem ich konsekwencji i wpływu na rozwiązywanie problemów. Grupa szczególnie zainteresowała się treningiem uważności w kontekście króktoterminowych strategii samopomocy. Trzydzieste trzecie spotkanie prowadziła Pani Agata Gajda. Szkolenie prowadzone także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu przeznaczone było dla grupy pracowników socjalnych. Grupa z zaciekawieniem i wieloma pytaniami reagowała na teoretyczną część, szerzej omawiane były zwłaszcza różne niejasności diagnostyczne. Uczestnicy pozytywnie zareagowali na ćwiczenie uważności. Kilka osób postanowiło poszerzyć wiedzę na temat tego treningu we własnym zakresie.


20 listopada 2017 roku odbyły się dziewiętnaste zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki". W spotkaniu tradycyjnie wzięło udział dwóch edukatorów – osób z oświadczeniem choroby psychicznej oraz moderator. Edukatorzy podzielili się z uczestnikami swoim doświadczeniem przezwyciężania choroby psychicznej, skoncentrowali się na tym, jak choroba psychiczna wpłynęła na ich funkcjonowanie rodzinne i zawodowe. Studenci dopytywali się o farmakoterapię a w szczególności o skutki uboczne wywoływane zażywaniem leków. Po spotkaniu wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których życzliwie odnieśli się do sposobu prowadzenia zajęć i pozytywnie ocenili prowadzących.


Dwudzieste zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki" odbyły się 21 listopada 2017 roku. Jak zawsze prowadziło je dwóch edukatorów ze wsparciem moderatora. W trakcie spotkania edukatorzy opowiedzieli  o swoich doświadczeniach w pokonywaniu choroby psychicznej, mówili także sporo na temat piętna społecznego oraz szczególnego ich rodzajowi – piętnie uwewnętrznionemu. Na zakończenie spotkania wszyscy wypełnili ankiety ewaluacyjne.

 

12.09.2017
Królowa Śniegu i inne historie - polecamy film o Schizofrenii.
10.05.2017
Deklaracja I Kongresu Zdrowia Psychicznego!
25.04.2017
Polecamy tekst do przeczytania w wolnej chwili...
30.03.2017
Zapraszamy na I Kongres Zdrowia Psychicznego w Warszawie! Termin 8 maja 2017 rok.
13.03.2017
List Otwarty do Pani Premier Beaty Szydło w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Polsce
21.11.2016
Badanie PATHWAYS - UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
20.10.2016
Co dalej w sprawie NPOZP w Polsce?
17.10.2016
Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich w Stowarzyszeniu Rodzin "Zdrowie Psychiczne"
14.08.2016
Nowy projekt Stowarzyszenia! - "Osoba z niepełnosprawnością psychiczną – wartościowy pracownik."
04.07.2016
Od 1 kwietnia wystartował projekt "Młodzi niepełnosprawni - wzór aktywności zawodowej" na lata 2016-2018
Projekt i wykonanie SIT