Środowiskowy Dom Samopomocy

Informacje ogólne

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.

Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie:

a) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U.2009, Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

b) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.1994, Nr 111, poz. 353 z późn. zm.);

c) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U.2010, Nr 238, Nr 1586),

d) Statutu ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób przewlekle chorych psychicznie (typ A), zwanych dalej uczestnikami ŚDS. Działalność ŚDS ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi

Celem ŚDS jest w szczególności:

a) podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego uczestnikom ŚDS,

b) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i pełnienia ról społecznych,

c) zapewnienie wsparcia i pomocy rodzinie w opiece nad dorosłą osobą niepełnosprawną,

d) wspieranie i inicjowanie rozwoju grup samopomocowych.

Zespół terapeutyczny tworzą: pedagodzy, terapeuci zajęciowi, psycholodzy, pracownik socjalny, instruktor sztuki, pielęgniarka psychiatryczna, lekarz psychiatra-konsultant, choreoterapeuta, superwizor

Zadanie publiczne realizowane na zlecenie Miasta Kraków, finansowane ze środków budżetu państwa.

Rekrutacja


Kryteria przyjęciowe:

– diagnoza – osoby przewlekle psychicznie chore (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy)

– miejsce zamieszkania (Kraków)

– skierowanie od lekarza psychiatry

– zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do uczestnictwa

 

Przyjęcie do ŚDS następuje po zgłoszeniu wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, następnie na terenie gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyjęcie przeprowadzany jest wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego odpowiedniej filii MOPS.

 

Skierowanie do ośrodka następuje w drodze decyzji administracyjnej, pierwsza wydawana jest na 3 miesiące, podczas których tworzony jest indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, kolejna decyzja także wydawana jest na czas określony, potrzebny na realizację ww. planu.

Oferta

a) prowadzenie treningu funkcjonowania w życiu codziennym, na który składają się w szczególności: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,

b) prowadzenie treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, obejmujący w szczególności: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami oraz innymi osobami,

c) prowadzenie treningu umiejętności spędzania czasu wolnego, na który składają się w szczególności: rozwijanie zainteresowań literaturą, kulturą i sztuką, udział w spotkaniach towarzyskich,

d) prowadzenie poradnictwa psychologicznego,

e) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

f) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

g) zapewnienie niezbędnej opieki,

h) prowadzenie terapii ruchowej dla uczestników ŚDS.

Na terenie ośrodka działają pracownie: gospodarstwa domowego, plastyczno- ceramiczna, komputerowa, relaksacyjno- rekreacyjna, rękodzieła, multimedialna, aktywizująco- rehabilitacyjna.

Prowadzone są grupy psychoedukacyjne, choreoterapii, muzykoterapii, treningu umiejętności społecznych, treningu umiejętności praktycznych, warsztaty ceramiczne i warsztaty fotograficzne.

Galeria

Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Olszańska 5 pawilon A

31-513 Kraków

tel. 517 456 810 (I piętro)

tel. 500 363 525 (V piętro)

 

e-mail: sds@stowarzyszenierozwoju.eu

W sprawie wolontariatu: sdswolontariat@gmail.com

Skip to content