srp

Zamówienia Publiczne

 

 

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII I OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na

wynajem Sali na potrzeby realizacji projektuW stronę pracy – kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób chorujących psychicznie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego – Umowa nr RPMP.09.01.02-12-0080/16-00

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30000 euro.

 

Zapytanie ofertowe nr 01/2017

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

1. Przedmiot zamówienia:

Wynajem sali szkoleniowej na potrzeby projektu W stronę pracy – kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób chorujących psychicznie” zgodnie ze specyfikacją:

1)       Sala na przygotowanie Identyfikacji Potencjału i Potrzeb: marzec 2017 r., listopad 2017 r., lipiec 2018 r., marzec 2019 r. – 1 spotkanie w miesiącu w wymiarze 8 godzin

 

2)      Sala na zajęcia z coachem:

a)      kwiecień 2017 r. – październik 2017 r. – 28 spotkań (1 spotkanie tygodniowo) x 4 godziny,

b)      grudzień 2017 r. – czerwiec 2018 r. –  28 spotkań (1 spotkanie tygodniowo) x 4 godziny,

c)      sierpień 2018 r. – luty 2019 r. – 28 spotkań (1 spotkanie tygodniowo) x 4 godziny,

d)      kwiecień 2019 r. – październik 2019 r. – 28 spotkań (1 spotkanie tygodniowo) x 4 godziny,

 

3)      Sala na spotkania trenerów pracy i psychologa z uczestnikami podczas stażu:

a)      kwiecień 2017 r. – październik 2017 r. – 28 spotkań (1 spotkanie tygodniowo) x 4 godziny,

b)      grudzień 2017 r. – czerwiec 2018 r. –  28 spotkań (1 spotkanie tygodniowo) x 4 godziny,

c)      sierpień 2018 r. – luty 2019 r. – 28 spotkań (1 spotkanie tygodniowo) x 4 godziny,

d)      kwiecień 2019 r. – październik 2019 r. – 28 spotkań (1 spotkanie tygodniowo) x 4 godziny,

 

4)      Sala na spotkania trenerów pracy i psychologa z uczestnikami podczas zatrudnienia subsydiowanego:

a)       kwiecień 2017 r. – październik 2017 r. 28 spotkań (1 spotkanie tygodniowo) x 4 godziny,

b)      grudzień 2017 r. – czerwiec 2018 r. –  28 spotkań (1 spotkanie tygodniowo) x 4 godziny,

c)      sierpień 2018 r. – luty 2019 r. – 28 spotkań (1 spotkanie tygodniowo) x 4 godziny,

d)     kwiecień 2019 r. – październik 2019 r. 28 spotkań (1 spotkanie tygodniowo) x 4 godziny,

 

2. Zamawiający: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków, www.stowarzyszenie-rozwoju.eu
e-mail:
biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu,

3. Termin realizacji zamówienia: od marca 2017 r. do października 2019 r.

4. Kryteria oceny ofert: cena - 100%

5. Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia lub przesłać na podany adres e-mail do dnia 04 marca 2017 r. do godz. 15:00.

 

6. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Stowarzyszenia – Pl. Sikorskiego 2/8 w dniu 06 marca 2017 r. o godz. 10:00

7. Do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym oraz uwiarygodnioną kopię:

o odpisu KRS lub CEIDG

 

8. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie.

9. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę można umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Zapytanie ofertowe nr 01/2017 na zadanie „Wynajem Sali na potrzeby realizacji projektuW stronę pracy – kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób chorujących psychicznie”.

Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana e- mailem na adres:  biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu

 

10. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Pani Anna Bielańska,
tel. 12 266-14-97, w godz. 9:00 – 12:00

 

 

Kraków, dnia 14 lutego 2017 r.

 


 

 

 

 

Zapytanie ofertowe – Audyt zewnętrzny
ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 12-12-2016 r.

 

 

Dotyczy zamówienia usługi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizowanych w latach 2016/2017.

Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji zadania/projektu są kwalifikowalne, a zadanie/projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie.

 

Zamawiający:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
PL. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków
NIP 676-21-30-632
REGON 357099157
KRS 0000146448
telefon: tel. 12 266-14-97
adres strony internetowej: www.stowarzyszenie-rozwoju.eu   
e-mail: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu
Zamawiający jest płatnikiem VAT
Zamawiający posiada status OPP

 

I.                   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego następujących projektów pn.:

 

1. „CENTRUM REHABILITACYJNE NIEPEŁNOSPRAWNEGO SENIORA"

Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000064/06/D z dnia 24.12.2013 r.

Okres realizacji projektu: 01.01.2014- 31.03.2017

Całkowity koszt projektu w 2016/2017 r.: 300 480,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON: 283 680,00 zł

 

2. „OŚRODEK WSPARCIA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE”

Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000154/06/D z dnia 08.06.2016 r.

Okres realizacji projektu: 01.01.2016- 31.03.2018

Całkowity koszt projektu w 2016/2017 r.: 169 438,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON: 158 638,50  zł

 

II.                Zakres audytu zewnętrznego:

1.  Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu
do działań zrealizowanych przez Wnioskodawcę. Ocenie audytora podlega zgodność realizacji zadania/projektu z jego założeniami określonymi we wniosku oraz
w umowie. Podczas audytu badana jest wiarygodność danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentach związanych z realizowanym zadaniem/projektem.

2.  W ramach audytu badane jest w szczególności czy:

a) księgi rachunkowe – w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją zadania/projektu,

b) dowody księgowe, stanowiące podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych,

c) zestawienia sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów (faktur VAT i/lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) przedkładane przez Wnioskodawcę do rozliczenia przyznanego dofinansowania,

są zgodne ze stanem rzeczywistym realizacji zadania/projektu (w tym czy prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową zadania/projektu, według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów) a także czy odpowiadają wymogom zawartym w umowie.

3.  Audyt obejmuje w szczególności:

1) weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania, w tym m.in.:

a) weryfikację, na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji zadania/projektu (w okresie objętym audytem), w tym weryfikację opisu dowodów księgowych (klauzul), zgodnie
z warunkami umowy; dobór próby powinien być oparty na metodach statystycznych,

b) ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m.in. czy zostały faktycznie poniesione, czy są zasadne i oszczędne, czy są związane z realizacją zadania/projektu, czy zostały poniesione w terminie realizacji zadania/projektu),

c) sprawdzenie wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu własnego, zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie,

d) kontrolę zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U.2016, poz. 1047),
w części dotyczącej audytowanego zadania/projektu,

e) sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa w zakresie zdarzeń dotyczących realizacji zadania/projektu, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie,

f) sprawdzenie statusu podatkowego Wnioskodawcy (w szczególności w zakresie podatku VAT),

 

2) weryfikację zgodności danych przekazywanych w sprawozdaniu z realizacji zadania/projektu w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji zadania/projektu,

3) weryfikację sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach zadania/projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2016, poz. 922),

4) weryfikację sposobu monitorowania zadania/projektu przez Wnioskodawcę (osiągania celu zadania/projektu), dotrzymanie harmonogramu realizacji działań w zadaniu/projekcie,

5)  ocenę prawidłowości zakupu dostaw i usług pod względem gospodarności,

6)  weryfikację sposobu realizacji działań promocyjnych, zgodnie z warunkami umowy,

7)  weryfikację sposobu prowadzenia i archiwizowania dokumentacji zadania/projektu,

8) sprawdzenie, czy Wnioskodawca wdrożył zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz usunął uchybienia, jeśli takie zostały wykryte.

 

4.  Audyt zewnętrzny powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, stanowiącymi załącznik do Komunikatu Nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2011 r. Nr 5, poz. 23).

Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub
w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych znajdują się na stronie:

http://www.pfron.org.pl/pl/zadania-zlecane.

 

III.             Wybór audytora:

 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji usługi.

Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie umiejętności w/w w zakresie rozumie się:

1) dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach,

2) posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty),

3) posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,

4) posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego.

Osoby przeprowadzające audyt winny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od realizatora i od PFRON (oświadczenie – załącznik nr 1)

Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny zadania/projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do złożenia:

1) wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,

2)  wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,

3) potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.
Informacje na temat posiadanego doświadczenia powinny dotyczyć doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia.

 

IV. Termin wykonania zamówienia


Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01 do 28 lutego 2017 r.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty.


Oferta powinna być:
1. Sporządzona w języku polskim
2. Opatrzona pieczątka firmową
3. Posiadać datę sporządzenia,
4. Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP, adres email
5. Podpisana czytelnie przez wykonawcę
6. Zawierać oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zgodnie z wytycznymi PFRON,
7. Zawierać cenę brutto za usługę oddzielnie dla każdego programu
8. Zawierać wykaz wykonanych audytów lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania
9. Zawierać wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia
10. Zawierać oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Koperta z ofertą winna być:
1. Opatrzona pieczątka firmową
2. Zawierać nr telefonu i adres mailowy
3. Opis koperty: „Oferta na audyt zewnętrzny projektu realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej współfinansowanego przez PFRON”

 

VI. Miejsce i termin składania ofert


1. Oferta powinna być przesłana do dnia 18 stycznia 2017 r. do godz. 15.00 na adres:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
Pl. Sikorskiego 2/8
31-115 Kraków
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 19 stycznia 2017 r. o godz.11:00, a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej pod adresem www.stowarzyszenie-rozwoju.eu
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.stowarzyszenie-rozwoju.eu

 

VII. Kryteria oceny ofert:
cena – 100%

 

Dodatkowe informacje:

http://www.pfron.org.pl/pl/zadania-zlecane-konkurs/2245,Wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-zadanprojektow-finansowanych-w-czesci-lub.html

 

Osoba do kontaktu: Katarzyna Ostalecka, telefon: 12 266-14-97, e-mail: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu

 

 

 

Oświadczenie - audytor

 

WYBÓR OFERTY

04.07.2019
Psychiatria jest bardzo czuła na kontekst społeczny
11.06.2019
Deklaracja Warszawska II Kongres Zdrowia Psychicznego!
20.05.2019
Konferencja Enmesh 2019 - Zapraszamy do Lizbony, 6-8.06.2019
15.05.2019
Dalsze trudności w psychiatrii
06.05.2019
Mamy już szczegółowy plan II Kongresu Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy..
21.03.2019
Zaproszenie na debatę ekspercką pt. ?W PARZE ZE SCHIZOFRENIĄ. Termin 27.03.2019 - Warszawa
14.02.2019
Ważna petycja do podpisania!
08.02.2019
Praca? - Tak! Ostatnia tura rekrutacji do projektu. Zapraszamy
04.02.2019
Stanowisko osób chorujących psychicznie w sprawie doniesień medialnych o schizofrenii zabójcy Pawła Adamowicza
16.01.2019
Ważne Oświadczenie PTP w sprawie śmierci prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza!
Projekt i wykonanie SIT