Kurs Asystent Zdrowienia

Nowa rola osób po kryzysach psychicznych

czerwony MSyc
Asystentka Zdrowienia Monika Syc - Stowarzyszenie „ Otwórzcie drzwi”

Nowa rola pacjenta

Nowy zawód

Ekspert przez doświadczenie

Pierwsze osoby w Polsce ukończyły szkolenia i około 70 osób znalazło zatrudnienie w pilotażach i grancie POWER.  Zatrudnianie Asystentów Zdrowienia stanowi wyzwanie nie tylko dla nich samych, ale też dla pracodawców i współpracowników.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz Stowarzyszenie Pacjentów „Otwórzcie Drzwi” badają oczekiwania wobec Asystenta Zdrowienia – beneficjenci i profesjonaliści.

Oczekiwania  osób chorujących psychicznie wobec Asystentów Zdrowienia:

 • wsparcia psychicznego
 • cierpliwości
 • empatii
 • mądrości
 • wiedzy o chorowaniu i sposobach na zdrowienie
 • komunikatywności
 • rzetelności
 • zaangażowania w pracę
 • umiejętności słuchania
 • inteligencji
 • życzliwości

Aby zostać Asystentem Zdrowienia należy spełnić kryteria:

Doświadczenie kryzysu psychicznego

Wgląd we własne przeżycia chorobowe i radzenie sobie z nimi

Refleksja nad swoimi doświadczeniami psychozy i gotowość/ umiejętność ich ujawnienia i dyskutowania

Refleksja nad doświadczonym uprzedzeniem i stygmatyzacją

Otwartość i chęć rozwoju

Udział w szkoleniu/ szkoleniach

Staż w placówce psychiatrycznej np. CZP

Potencjalne miejsca pracy dla Asystenta Zdrowienia

Centrum Zdrowia Psychicznego

Szpitale psychiatryczne

Środowiskowe Domy Samopomocy

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Domy Pomocy Społecznej

Placówki opiekuńcze

Zespoły Leczenia Środowiskowego

Oddział całodobowy, dzienny, w środowisk

Klub Pacjenta, zajęcia plastyczne oraz praktyczne

Spacery, wyjścia

Udział w sesjach otwartego dialogu

Współpraca z członkami zespołów, z innymi instytucjami (np. MOPS)

Edukacja np. warsztaty, wykłady

zółty Syc

Koncepcja pracy

Asystent uczestniczy w spotkaniach z zespołem leczącym i otrzymuje od nich zadania do realizacji.

Asystentowi nie są przekazywane informacje objęte tajemnicą lekarską (diagnoza, terapia).

Jego rolą jest:

towarzyszenie leczonemu pacjentowi, wspieranie go, dzielenie się własnym doświadczeniem kryzysu psychicznego i zdrowienia.

Grono Asystentów Zdrowienia uczestniczy w zebraniach społeczności i zajęciach grupowych (terapia zajęciowa, psychoedukacja itp.) na oddziale. Odbywają rozmowy indywidualne, wspólne spacery, spotkania w ramach wizyt domowych, spotkania dla rodzin, kluby pacjenta.

Asystenci Zdrowienia organizują czas wolny

Dzielą się spostrzeżeniami z pozostałym personelem na temat zdrowienia pacjentów.

Korzyści wzajemne

Nowa forma terapii

Przełom w polskiej psychiatrycznej służbie zdrowia

Niepowtarzalna wiedza na temat problemów psychicznych

Wdrożenie dobrych praktyk

Element modelu środowiskowego

Profilaktyka

Odciążenie personelu – zbyt mało profesjonalistów

Wymiar społeczny

Zmiany w świadomości podopiecznych i ich rodzin

antyautostygmatyzacja

Zmiany w świadomości społecznej, w postrzeganiu: zaufania, zrozumienia, podarowanej szansy, stopniowej eliminacji strachu i obaw przed kontaktem z osobami doświadczonymi kryzysem psychicznym – antystygmatyzacja.

Funkcjonowanie w społeczeństwie osób w/po kryzysie/ich rodzin i bliskich – podejmowanie ról społecznych: w pracy, w rodzinie.

Obawa o możliwość nawrotu choroby
w pracy Asystenta Zdrowienia

Asystenci Zdrowienia pracujący w środowisku medycznym, mogą liczyć na szybką informację zespołu w razie, gdyby pojawiły się jakieś kryzysowe symptomy u nich samych. Najczęściej jednak to oni sami powinni być czujni, gdyż wiedzą, kiedy czują się gorzej, ponieważ już wcześniej przeżyli własny kryzys i wyszli z niego.

motto

„ Jesteśmy częścią tego miasta ”

Wiosną 2016 roku Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”, Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej podpisały umowę na utworzenie konsorcjum pod nazwą  – Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego im. prof. Antoniego Kępińskiego w Krakowie

„Celem konsorcjum jest upowszechnienie modelu opieki psychiatrycznej określonej w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz stworzenie modelowego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego im. prof. Antoniego Kępińskiego w Krakowie, łączącego leczenie i rehabilitację społeczną i zawodową osób chorujących psychicznie”  (źródło: CMUJ).

Efektem tej umowy było powstanie Centrum przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie, którego pomysłodawcą był profesor dr hab. Andrzej Cechnicki – kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii UJ CM. Centrum uroczyście otwarto 24 maja 2016 roku. Funkcjonują w nim:

 • Oddziały dzienne psychiatryczne,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Centrum Seniora

W 2018 roku rozpoczął się w całej Polsce pilotaż reformy systemu psychiatrii. W efekcie pilotażu otwarto z dniem 1 października 2018 roku w Krakowie

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Psychicznego im. Antoniego Kępińskiego (UCZP), w którym w nowatorski sposób leczyć mogą się mieszkańcy dzielnic: Stare Miasto, Grzegórzki i Prądnik Czerwony. 

Program „Jesteśmy częścią tego miasta” podkreśla znaczenie wieloletniej działalności wyżej wymienionych struktur psychiatrii zorientowanej środowiskowo dla mieszkańców Krakowa i nie tylko.

Jedną ze struktur jest Stowarzyszenie  pacjentów „Otwórzcie Drzwi”, w którym nieprzerwanie od roku 2003 edukujemy różne grupy odbiorców, których liczbę dotychczas szacuje się na kilka tysięcy. Działalność ta opiera się na założeniach potrzeby rozszerzania ról społecznych osób doświadczonych kryzysem – aby „wyszli oni z cienia” i nie byli postrzegani tylko jako pacjenci i bierni odbiorcy, czy przedmioty oddziaływań medycznych, ale by uwaga zwracała się na ich unikalne doświadczenie rzeczywistości dotkniętej kryzysem zdrowia psychicznego. 

To z kolei prowadzi do zmiany paradygmatu w procesie i systemie leczniczym polegającej na zorientowaniu na zdrowienie (a nie tylko na chorobę) pacjentów, a proces leczenia zyskuje wtedy wymiar bardziej humanistyczny.

 • O czym w takim razie uczymy odbiorców (np. studentów medycyny, uczniów szkół)?

Składają się na te treści następujące tematy: początki choroby (zwiastuny, objawy prodromalne), objawy choroby i jak je rozumiemy, następnie zdrowienie (co przeszkadza, a co pomaga w zdrowieniu), po czym otwieramy się na pytania z sali. Akcentujemy to, co pomaga nam zdrowieć, a mogą to być w zależności od osoby: dobrze dobrane i systematycznie zażywane leki, dobra relacja psychoterapeutyczna, kontakt bazujący na zaufaniu, własne organizacje samopomocowe, czy ośrodki psychiatrii środowiskowej, lub obozy terapeutyczne, także programy rehabilitacyjne i ośrodki wsparcia, bądź wsparcie rodziny, przyjaciół i innych bliskich osób, czy wsparcie duchowe.

Najbardziej aktywni członkowie organizacji pacjentów z różnych miast w Polsce skupiają od kilku lat w ruchu  Akademia Liderów Cogito. 

Spotykamy się 4 razy w roku na sesjach weekendowych, które w większości odbywają się w Hotelu i Centrum Edukacji Cogito w Krakowie. 

Wśród liderów ruchu są: 

 • Katarzyna Kisielińska – rzeczniczka prasowa Kongresu Zdrowia Psychicznego i rzeczniczka biura ds. Pilotażu NPOZP
 • Anna Liberadzka – koordynatorka Akademii Liderów Cogito, Zakład Psychiatrii Środowiskowej
 • Barbara Banaś – członkini Zespołu ds. pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach NPOZP przy Ministrze Zdrowia
 • Mateusz Biernat – konsultant studentów z zaburzeniami psychicznymi w Biurze d/s

Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie 

 • Krzysztof Rogowski – Koordynator Komitetu Organizacyjnego Kongresu Zdrowia Psychicznego
 • Fundacja eF Kropka – przygotowuje III Kongres Zdrowia Psychicznego

Osoby, które przepracowały swój kryzys i uzyskały wgląd w siebie oraz angażują się w działania i pracę na rzecz osób chorujących psychicznie są też zwane ekspertami przez doświadczenie i stanowią nowy głos w psychiatrii. 

Przyszli Eksperci EX-IN poddają refleksji punkty zwrotne w swojej historii radzenia sobie z kryzysem oraz strategie pokonywania własnej choroby psychicznej. Podczas intensywnej wymiany w grupie poszerzają swój horyzont doświadczeń, tak, aby na końcu swojego kształcenia stać u boku innych, jako osoba towarzysząca w zdrowieniu. Od wielu lat w Europie nadaje się certyfikaty EX-IN takim osobom towarzyszącym innym w zdrowieniu. Polskim odpowiednikiem jest certyfikat EXCO (Ekspert Cogito). 

Eksperci przez doświadczenie występują publicznie i byli obecni na I, II Kongresie Zdrowia Psychicznego w Warszawie w roku 2017 i 2019, a obecnie przygotowują się do III Kongresu, który odbędzie się w 2021 r.

Specjalne miejsce dla ekspertów przez doświadczenie to praca Asystenta Zdrowienia; jest ona nową rolą i zawodem osób po kryzysach psychicznych. 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 roku od dnia 1 kwietnia 2020 do osób zatrudnionych w Centrach Zdrowia Psychicznego w całej Polsce, w ramach działalności podstawowej zaliczać się będzie asystentów zdrowienia. 

Pierwsze osoby w Polsce ukończyły szkolenia w tym kierunku i około 70 osób znalazło zatrudnienie w pilotażach i grancie POWER. Zatrudnianie Asystentów Zdrowienia stanowi wyzwanie nie tylko dla nich samych, ale też dla pracodawców i współpracowników. Powstało już Stowarzyszenie Asystentów Zdrowienia (SAZ) – jego przewodniczącą jest Agnieszka Polak.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz Stowarzyszenie Pacjentów „Otwórzcie Drzwi” bada oczekiwania wobec Asystenta Zdrowienia ze strony beneficjentów i profesjonalistów. Na pytanie czego oczekiwałbyś od Asystentów Zdrowienia odpowiedzi wskazują na ogromne wymagania beneficjentów np. wsparcia, empatii, cierpliwości, mądrości, wiedzy czy komunikatywności i życzliwości lub uczenia przyszywania guzika. Na pytanie w czym chciałbyś, aby Asystent Zdrowienia Ci pomagał badani odpowiadają, by pomagał w zrozumieniu mechanizmu choroby, działania leków, informowaniu o osobach i miejscach, które pomagają w kryzysie czy w dawaniu nadziei na poprawę zdrowia psychicznego lub załatwianiu spraw urzędowych. To szerokie spektrum pomocy może jednak być niemożliwe w całości do zrealizowania.

Rzecznik Praw Pacjenta informuje na swojej stronie internetowej, że Asystent Zdrowienia uczestniczy w spotkaniach z zespołem leczącym i otrzymuje od nich zadania do realizacji. Asystentowi nie są przekazywane informacje objęte tajemnicą lekarską (diagnoza, terapia). 

Jego rolą jest: towarzyszenie leczonemu pacjentowi, wspieranie go i dzielenie się własnym doświadczeniem kryzysu psychicznego i zdrowienia.

Jak podaje Stowarzyszenie Asystentów Zdrowienia, Asystenci realnie pracują w Polsce na oddziałach całodobowych, dziennych i w środowisku, w klubach pacjenta, podczas zajęć plastycznych oraz praktycznych, wychodzą na spacery z podopiecznymi, biorą udział w sesjach Otwartego Dialogu, współpracują z innymi członkami zespołu (np. dzielenie się spostrzeżeniami n/t zdrowienia pacjentów z pozostałym personelem) czy z innymi instytucjami jak np. MOPS oraz edukują na warsztatach i wykładach. Ponadto, uczestniczą w zebraniach społeczności i zajęciach grupowych (terapia zajęciowa, psychoedukacja ), prowadzą rozmowy indywidualne, biorą udział w spotkaniach dla rodzin czy organizują czas wolny z podopiecznym.

Zatrudnianie Asystentów Zdrowienia może przynieść wiele korzyści będąc pewnym przełomem w polskiej psychiatrycznej służby zdrowia i nową formą terapii. Asystenci mają niepowtarzalną wiedzę na temat problemów psychicznych czerpaną z własnego przezwyciężonego doświadczenia kryzysu, która może świetnie uzupełniać wiedzę książkową i praktyczną specjalistów. To też wdrażanie do polskiego systemu psychiatrii dobrych praktyk, potwierdzonych pozytywnym doświadczeniem innych krajów. To wreszcie ważny element modelu środowiskowego psychiatrii, o który tak zabiegamy w Polsce oraz element profilaktyki zdrowia psychicznego poprzez swój przekaz antystygmatyzacyjny i integracyjny. Pewną praktyczną zaletą może być możliwość odciążenia personelu w sytuacji, gdy w Polsce zmagamy się ze zbyt małą liczbą profesjonalistów.

W wymiarze społecznym praca Asystentów Zdrowienia przyjmuje wymiar antyautostygmatyzacyjny poprzez zmianę w świadomości podopiecznych i ich rodzin polegającą na wiedzy, że kryzys nie przekreśla wartości człowieka i można powrócić po nim do dobrego funkcjonowania w życiu. Wymiar antystygmatyzacyjny z kolei dokonuje się poprzez zmianę w świadomości społecznej i postrzeganiu osób chorujących owocujących większym zaufaniem, zrozumieniem, dawaniem szansy i stopniowym eliminowaniem strachu i obaw przed kontaktem z osobami doświadczonymi kryzysem psychicznym oraz ich wykluczaniem. Bardzo ważnym aspektem jest tu podejmowanie ról społecznych przez osoby w/po kryzysie (np. zawodowych, rodzinnych), co pozwala im i ich rodzinom oraz bliskim efektywnie funkcjonować w społeczeństwie.

Jedną z największych obaw specjalistów wobec Asystentów jest ryzyko nawrotu choroby w jego pracy. Agnieszka Polak, przewodnicząca Stowarzyszenia Asystentów Zdrowienia przekonuje, że „Asystenci zdrowienia pracujący w środowisku medycznym, mogą liczyć na szybką informację zespołu w razie, gdyby pojawiły się jakieś kryzysowe symptomy u nich samych. Najczęściej jednak to my powinniśmy być czujni, gdyż wiemy, kiedy czujemy się gorzej, ponieważ już wcześniej przeżyliśmy własny kryzys i wyszliśmy z niego”. 

Felieton Anny Liberadzkiej w naszym czasopiśmie „ Dla nas” dotyczący roli i oczekiwań wobec asystentów zdrowienia. 

Na zakończenie warto dodać, że Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” złożyła wniosek o włączenie kwalifikacji Asystenta Zdrowienia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), który zbiera różne kwalifikacje w jednym rejestrze oraz określa zasady ich certyfikacji. Procedura trwa od kwietnia 2019, a koordynuje ją Ministerstwo Zdrowia. Miały miejsce krytyczne konsultacje dotyczące włączenia tej kwalifikacji rynkowej z zainteresowanymi środowiskami – nasze środowisko przedstawiło uwagi – zastanawialiśmy się jak sami widzimy rolę, zadania i kompetencje Asystenta Zdrowienia. Na czas obecny Wnioskodawca (Leonardo) uwzględnił zgłoszone uwagi i Ministerstwo Zdrowia finalizuje proces kwalifikacji .

Rekrutacja

Rozpoczynamy rekrutację na kurs Asystenta Zdrowienia. W związku z brakiem dofinansowania na tą edycję, kurs będzie płatny. 

Koszt kursu to 3500 zł (możliwość płatności w trzech ratach). Kurs będzie w całości przeprowadzony w formule online. 

Kurs będzie obejmował 10 modułów po 20 godzin każdy moduł i będzie trwał od lutego 2021 do lipca 2021.

 

Aby przystąpić do rekrutacji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, do pobrania TUTAJ.

Wybrane osoby będziemy zapraszać na rozmowy rekrutacyjne, także w formule online.

Wypełnione formularze prosimy odsyłać na adres: monika.syc@vp.pl do 10 stycznia 2021.

 

Szczegółowych informacji udziela: 

Monika Syc: tel. 692066178

Mail: monika.syc@vp.pl

Ankieta dla profesjonalistów

Ankieta dla beneficjentów

Kontakty

Koordynator projektu „Asystent Zdrowienia”

Anna Bielańska, abielanska@interia.pl

Osoby odpowiedzialne za rekrutację:

Anna Liberadzka, anna.liberadzka@wp.pl

Monika Syc, monika.syc@vp.pl

tel. 12 422 50 67

Skip to content