Logo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Polityka prywatności i cookies

Polityka Prywatności i Polityka Cookies została wydana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanej RODO.

§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej.

§ 2. Definicje
a) „Administrator Strony” oraz „Administrator danych osobowych” – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń KRS pod nr 0000146448, NIP: 6762130632, REGON: 357099157. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych to: t.kozien@gmail.com.
1. „Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
2. „Strona” – strona internetowa znajdująca się pod adresem http://www.stowarzyszenie-rozwoju.eu/.
3. „Dane Osobowe” – rozumie się przez to podstawowe dane o użytkowniku, m.in. imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres, oraz inne dane niezbędne do zrealizowania zamówienia, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni.
1. „Przeglądarka” – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu przeglądania Strony. Przykładowymi przeglądarkami internetowymi są: Opera, Chrom, Mozilla Firefox, Internet Explorer czy Safari.
2. „Pliki Cookies (tzw. ciasteczka)” – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze podstron internetowych Strony.
3. „Przetwarzanie Danych Osobowych” – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych Osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.
4. „Urządzenie” – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony.
5. „Użytkownik” – rozumie się przez to osobę, która przegląda Stronę oraz kontaktuje się za pomocą Formularza Kontaktowego.
6. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3. Dane osobowe
1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
2. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda osoby, której dane dotyczą, przysługuje jej prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Każdej osobie której dane osobowe Administrator przetwarza przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Administrator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej co do zasady przetwarza między innymi dane:
a) Dane podopiecznych korzystających ze wsparcia Administratora
Zakres przetwarzanych danych:
Imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres do korespondencji, obszar wg stopnia urbanizacji – DEGURBA), adres e-mail, nr telefonu), wiek, wykształcenie, informacja o stanie zdrowia, dokument potwierdzający stan zdrowia, dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności, status osoby na rynku pracy, zawód, informacja o zatrudnieniu, informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej, informacja o osobach przebywających w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym o dzieciach pozostających na utrzymaniu, inne informacje o ewentualnej niekorzystnej sytuacji społecznej,
Podstawa i cel przetwarzania:
Dane przetwarzane są na podstawie zgody podopiecznego (art. 6 pkt 1 b. oraz art. 9 pkt. 2 a. RODO) w celu udzielenia wsparcia oraz do celów naukowych oraz badawczych realizowanych przez Administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem do udzielenia pełnego wsparcia podopiecznemu.
Okres przetwarzania:
Dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody na przetwarzanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Udostępnianie danych:
Przetwarzane dane udostępniane będą następującym kategoriom odbiorców: serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego, dostawca usługi poczty elektronicznej, zewnętrzny podmiot świadczący usługi księgowe, podwykonawcy udzielający wsparcia w imieniu Administratora.
Ponadto dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom np. podmiotom zlecającym realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Warunkiem takiego udostępnienia jest uzyskanie odrębnej i wyraźnej zgody podopiecznego na dane udostępnienie

b) Dane uczestników (prelegentów oraz słuchaczy) konferencji, sympozjów i komercyjnych szkoleń organizowanych przez Administratora
Zakres przetwarzanych danych:
Imię i nazwisko, nazwa pracodawcy, NIP, adres e-mail, nr telefonu
Podstawa i cel przetwarzania:
Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu, podstawa – art. 6 pkt 1 b. RODO oraz w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 pkt.1f. RODO.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do prawidłowej realizacji umowy (m.in. do wystawienia faktury lub rachunku).
Dane przetwarzane są również w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu prawnego Administratora którymi są marketing bezpośredni własnych produktów, a także cele statystyczne i archiwalne – art. 6 pkt 1 f. RODO.
Okres przetwarzania:
Dane zawarte w fakturach i rachunkach będą przetwarzane przez czas potrzebny do upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz czas potrzebny do wypełnienia obowiązku przechowywania faktur przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie tego terminu, dane mogą nadal być przetwarzane w celach statystycznych.
Udostępnianie danych:
Przetwarzane dane udostępniane będą następującym kategoriom odbiorców: serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego, dostawca usługi poczty elektronicznej, zewnętrzny podmiot świadczący usługi księgowe, podwykonawcy realizujący umowę w imieniu Administratora.

c) Wizerunek uczestników konferencji, sympozjów naukowych oraz szkoleń komercyjnych organizowanych przez Administratora
Zakres przetwarzanych danych:
Wizerunek uczestników konferencji, sympozjów oraz szkoleń.
Podstawa i cel przetwarzania:
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora to jest promocji i marketingu realizowanych przez siebie działań i świadczonych usług – art. 6 pkt 1 f RODO.
Okres przechowywania danych:
Dane przetwarzane są bezterminowo.
Udostępnianie danych:
Przetwarzane dane udostępnione zostaną: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego, dostawcy platformy hostingowej na której umieszczona jest strona WWW Administratora.

d) Dane osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zakres przetwarzanych danych:
Imię i nazwisko oraz adres e-mail.
Podstawa i cel przetwarzania:
Dane przetwarzane są w celu realizacji istotnych interesów Administratora w postaci komunikacji z osobami kierującymi korespondencję do Administratora, podstawa – art. 6 pkt 1 f. RODO.
Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne w celu udzielenia odpowiedzi przez Administratora.
Dane przetwarzane są również w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu prawnego Administratora którymi są marketing bezpośredni własnych produktów, a także cele statystyczne i archiwalne – art. 6 pkt 1 f. RODO.
Okres przechowywania danych:
Dane osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej będą przetwarzane przez czas potrzebny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a następnie przez czas potrzebny do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Po upływie tego terminu, dane mogą nadal być przetwarzane w celach statystycznych.
Udostępnianie danych:
Przetwarzane dane udostępniane będą następującym kategoriom podmiotów: serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej.

e) Dostawców, podwykonawców oraz innych kontrahentów Administratora.
Zakres danych:
Imię i nazwisko, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego.
Podstawa i cel przetwarzania:
Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy, podstawa – art. 6 pkt 1 b. RODO.
Dane przetwarzane są również w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu prawnego Administratora którymi są marketing bezpośredni własnych produktów, a także cele statystyczne i archiwalne – art. 6 pkt 1 f. RODO.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji umowy.
Okres przetwarzania danych:
Dane dostawców i kontrahentów będą przetwarzane przez czas potrzebny do upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz czas potrzebny do wypełnienia obowiązku przechowywania faktur przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie tego terminu, dane mogą nadal być przetwarzane w celach statystycznych.
Udostępnianie danych:
Przetwarzane dane udostępniane będą następującym kategoriom podmiotów: serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego, dostawca usługi poczty elektronicznej, zewnętrzny podmiot świadczący usługi księgowe.

f) Użytkowników Strony;
Zakres danych:
adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
Podstawa i cel przetwarzania:
Dane przetwarzane są w celu realizacji istotnych interesów Administratora w postaci analizy danych statystycznych użytkowników Strony w celu usprawnienia funkcjonowania Strony – art. 6 pkt 1 f. RODO.
Podanie danych jest dobrowolne.
Dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną.
Okres przetwarzania:
Dane Użytkowników Strony przetwarzane będą przez Administratora, tak długo jak będzie to konieczne dla realizacji celu przetwarzania (tj. cele statystyczne w związku z usprawnianiem funkcjonowania Strony).
Udostępnianie danych:
Przetwarzane dane udostępniane będą następującym kategoriom podmiotów: serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej.

§ 4. Bezpieczeństwo danych
1. Administrator gwarantuje poufność przetwarzanych danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
2. Każdy podmiot, któremu Administrator udostępnia przetwarzane przez niego dane osobowe gwarantuje stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

§ 5. Pliki cookies

1. Administrator za pośrednictwem Strony wykorzystuje Pliki Cookies.
2. W ramach Strony wykorzystywane są dwa główne rodzaje Plików Cookies:
a) sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia z Strony lub wyłączenia Przeglądarki;
b) stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje Plików Cookies:
a) „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony,
b) „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze podstron internetowych Strony;
c) „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;
d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4. Pliki Cookies wymienione w pkt 1 i 2 wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jej korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Strony na Urządzeniu Użytkownika, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;
b) tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Strony przez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści.
5. Stosowane na Stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora.
6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe, z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają Plików Cookies.
7. Użytkownik Strony może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach Przeglądarki.
8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Newsletter

Zapisz się do naszego newsletter'a i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz kursami organizowanymi przez Stowarzyszenie.
[yikes-mailchimp form="1"][/yikes-mailchimp]
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content