Logo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Porozumienie na Rzecz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Misja Porozumienia

Porozumienie na rzecz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego powstało, by działać na
rzecz ratowania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego poprzez poparcie w wyborach
europejskich, krajowych i samorządowych osób, które w swoich programach wyborczych wskazują na
konkretne sposoby wdrażania NPOZP i posiadają plany działań w tym kierunku.

Cele NPOZP, które nie zostały zrealizowane.

 1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym
 2. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym
 3. Rozwój badań naukowych i systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego zostały w harmonogramie - stanowiącym załącznik do Programu
 4. Rozpisane na konkretne zadania (zakres, terminy realizacji, wskaźniki monitorujące), w różnej liczbie adresowane ośmiu podmiotom centralnym, tj., 7 ministerstwom i NFZ.


Resortem w największym stopniu niewywiązującym się z zadań jest Ministerstwo Zdrowia – które zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128) § 5. 1. kieruje realizacją Programu i koordynuje wykonanie zadań, o których mowa w § 3 ust. 2. (tj. zgodnie z harmonogramem stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia).

Za szczególnie niekorzystne należy uznać niewywiązanie się z zadania (2.4.1.) tj.: stworzenia struktury koordynującej realizację Programu na szczeblu centralnym oraz pozostałych 10 zadań z obszaru celu głównego nr 2 – wyznaczających kierunek przemian w systemie opieki psychiatrycznej. Sytuacja taka stawia pod znakiem zapytania szanse na upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w okresie realizacji Programu.

Stosunkowo nieźle wywiązały się takie resorty jak Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej, wykorzystujące wcześniejsze regulacje i programy z zbieżne z zadaniami z obszaru zdrowia psychicznego.

Zadania niezrealizowane przez poszczególnych adresatów (w nawiasach – oznaczenie zadań w harmonogramie NPOZP):

1. MINISTER ZDROWIA W latach 2011–2012 Ministerstwo Zdrowia z ogólnej liczby 31 zadań, (z celu 1 – 15 zadań; z celu 2 – 11 zadań; z celu 3 – 5 zadań) w pełni zrealizowało jedynie 3 zadania, przy 28 niezrealizowanych.

Niezrealizowane zadania według celów głównych:


Cel główny 1:

Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Ministerstwo Zdrowia nie wykonało 12 spośród 15 zadań ujętych celu nr 1. Nie opracowano i nie wdrożono żadnego z programów opisanych w 10 zadaniach i dotyczących:

 • promocji zdrowia psychicznego w dziedzinie ochrony zdrowia
 • wczesnej diagnostyki i interwencji w zaburzeniach rozwoju u dzieci w wieku przedszkolnym
 • zapobiegania samobójstwom
 • zapobiegania depresji
 • szkolenia przed i podyplomowego dla pracowników ochrony zdrowia w zakresie wczesnego rozpoznawania zaburzeń psychicznych. Ministerstwo Zdrowia, nie opracowując przez dwa lata programów z zakresu zapobiegania: samobójstwom i depresji oraz z programu wczesnej diagnostyki i interwencji w zaburzeniach rozwoju u dzieci w wieku przedszkolnym, nie wywiązało się z zapowiadanego przekazania ich jednostkom samorządu terytorialnego, jako przykładu dobrych praktyk oraz gotowe narzędzie działań prewencyjnych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Kolejne 2 zadania niewykonane to:

 • przygotowanie i wdrożenie projektu monitorowania przestrzegania praw osobowych i obywatelskich osób z problemami zdrowia psychicznego, w tym pacjentów placówek psychiatrycznych
 • wprowadzenie do obowiązującego ustawodawstwa zmian w celu przeciwdziałania nietolerancji, dyskryminacji i wykluczeniu w dostępie do leczenia.

Cel główny 2:

Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym Ministerstwo Zdrowia nie zrealizowało żadnego z 11 zadań w ramach tego celu - oznacza to że przez 2 lata nie podjęto żadnych działań sprzyjających zreformowaniu opieki psychiatrycznej zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez ustawę o ochronie zdrowia psychicznego i NPOZP Nie zrealizowano żadnego z 10 zadań celu szczegółowego:

2.1. Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej tj:

 • opracowanie i realizacja programu zdrowotnego w celu stymulowania restrukturyzacji bazy stacjonarnego lecznictwa psychiatrycznego
 • przygotowanie i realizacja pilotażowego programu wdrożenia środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej
 • monitorowanie procesu zwiększenia dostępności i zmniejszenie nierówności w
 • dostępie do zróżnicowanych form opieki zdrowotnej
 • zgodnie z zalecanym poziomem wskaźników zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia
 • opracowanie standardów postępowania oraz procedur medycznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, z uwzględnieniem potrzeb środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej
 • ustalenie listy zawodów niezbędnych do realizacji środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz opracowanie programu ich szkolenia na poziomie przeddyplomowym i podyplomowym − wdrożenie szkolenia kadr o zróżnicowanych kompetencjach, niezbędnych do realizacji środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej
 • na poziomie przeddyplomowym i podyplomowym
 • określenie zadań podstawowej opieki zdrowotnej w realizacji środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej
 • wprowadzenie do szkolenia przeddyplomowego lekarzy oraz do szkolenia specjalizacyjnego lekarzy rodzinnych zadań podstawowej opieki zdrowotnej w realizacji środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Nie zrealizowano także 1 zadania z celu szczegółowego

2.4: Stworzenia struktury koordynującej realizację Programu na szczeblu centralnym Niewywiązanie się przez Ministerstwo z tego zadania, którego termin realizacji minął w czerwcu 2011 r., w dużym stopniu rzutuje na żałosny obraz całości.

Cel główny 3:

Rozwój badań naukowych i systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego Ministerstwo Zdrowia nie wykonało żadnego spośród 5 zadań ujętych w tym celu:

 • wspieranie i prowadzenie badań naukowych dotyczących rozpowszechnienia i uwarunkowań zaburzeń psychicznych w wybranych populacjach
 • opracowanie programu okresowych, reprezentatywnych badań stanu zdrowia psychicznego populacji ogólnej
 • realizacja programu okresowych badań stanu zdrowia psychicznego populacji ogólne
 • opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu elektronicznego zbierania danych z placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej
 • wdrożenie programu badawczego oceniającego skuteczność realizacji Programu 2 Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno zrealizować w latach 2011-2012 dziewięć zadań – wszystkie ujęte w celu 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym.

Pliki do pobrania

Newsletter

Zapisz się do naszego newsletter'a i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz kursami organizowanymi przez Stowarzyszenie.
[yikes-mailchimp form="1"][/yikes-mailchimp]
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content