Logo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

III Kongres Zdrowia Psychicznego 2021

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III Kongresie Zdrowia Psychicznego, którego mamy zaszczyt być współorganizatorem.

Rejestracja na udział stacjonarny

Rejestracji można dokonać na stronie: https://kongreszp.org.pl/rejestracja-udzial-stacjonarny/

Opłata rejestracyjna wynosi 30 zł.

Będziemy wdzięczni za udostępnienie informacji o Kongresie wśród znajomych. Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/kongreszp1


Podpisz petycję "W sprawie centrów zdrowia psychicznego"

Prosimy o podpisywanie wciąż aktualnej petycji „W sprawie centrów zdrowia psychicznego” link do petycji: https://lnkd.in/e7GN7Zw

Mural solidarności z osobami doświadczającymi kryzysów psychicznych. Mural III Kongresu Zdrowia Psychicznego 2021.

Przesłanie wiecznie żywe 

Geneza powstania Kongresu Zdrowia Psychicznego

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku ustanowiono NPOZP – Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, którego najważniejszym założeniem było odejście od dominującego wówczas modelu azylowego postępowania z chorującymi psychicznie na rzecz środowiskowego modelu psychiatrii, który w założeniu jest bardziej przyjazny dla pacjentów i ich rodzin, łatwiej dostępny, skuteczniejszy oraz tańszy.

Podstawę funkcjonowania środowiskowego modelu opieki miały stanowić Centra Zdrowia Psychicznego (CZP) rozlokowane na terenie całego kraju. Minister Zdrowia miał zadanie przygotowania pilotażowego programu wdrożenia CZP w wybranych województwach i powiatach. Za jego tworzenie miały być odpowiedzialne samorządy. NPOZP miał poprawić sytuację osób z zaburzeniami psychicznymi w Polsce, a również przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania środków publicznych na ich leczenie. Realizacja zadań NPOZP miała usprawnić organizację i efektywność opieki psychiatrycznej. Jednak w 2017 roku NIK opublikował raport, w którym przedstawił zaniechania w przeprowadzaniu projektu tworzenia centrów zdrowia psychicznego (CZP) w ramach
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Ministerstwo Zdrowia nie ustaliło zasad tworzenia i finansowania modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej, wszystkie organy upoważnione do
współdziałania nie wywiązały się z zadań.

Z raportu wynikało, że program na lata 2011-2015 zakończył się fiaskiem, nie zrealizowano aż 19 z 22 jego założeń. Przyjęty przez rząd w marcu 2017 roku nowy program cały czas czekał na realizację. W obliczu niepowodzenia reformy, kryzysu opieki psychiatrycznej i zaniedbań w realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zorganizowano wiele wydarzeń w mediach, spotkań , manifestów apelujących o usprawnienie działań reformy w całej Polsce. W Koszalinie odbyło się forum psychiatryczne, na które zaproszono doktora Marka Balickiego, profesora Jacka Wciórkę i profesora Andrzeja Cechnickiego. Efektem spotkania było powołanie przez nich Stowarzyszenia – „Porozumienie na Rzecz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego”, którego misją stało się poszerzenie ogólnopolskiej sieci osób, instytucji, organizacji, stowarzyszeń i fundacji chętnych do przygotowania działań edukacyjnych dla społeczeństwa. Był to decydujący krok w kierunku stworzenia cyklicznego spotkania na zasadzie reprezentacji kilkuset, a nawet kilku tysięcy osób specjalistów związanych z psychiatrią, pacjentów i ich rodzin.

Stało się jasne, iż nagłośnienie problemu anachronicznego modelu leczenia i potrzeba wspierania osób z problemami psychicznymi oraz przeciwdziałanie ich stygmatyzacji będzie głównym orężem przygotowywanego Kongresu. Finalnie w maju 2017 roku dopracowano jego kształt i program, dzięki temu I Kongres Zdrowia Psychicznego odbył się 8 maja 2017 roku w Pałacu Kultury i Sztuki w Warszawie, którego hasło brzmiało: ,,Zmieniamy polską psychiatrię”. Następna edycja miała miejsce w 2019 roku.

Skład Rady Programowej I Kongresu

 • Marek Balicki – Biuro ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Porozumienie na Rzecz NPOZP
 • Andrzej Cechnicki – Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, Porozumienie na Rzecz NPOZP – Kraków
 • Jacek Wciórka – Instytut Psychiatrii i Neurologii, Porozumienie na Rzecz NPOZP
 • Janusz Heitzman – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Andrzej Kokoszka – Uniwersytet Medyczny / Uniwersytet SWPS – Warszawa
 • Barbara Remberk – Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
 • Joanna Krzyżanowska-Zbucka – Instytut Psychiatrii i Neurologii, Sekcja Naukowa Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP, Fundacja eFkropka
 • Artur Kochański – Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP – Lublin
 • Wiesława Kacperek- Biegańska – Wydział Polityki Społecznej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
 • Krzysztof Olkowicz – Główny Koordynator do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Katarzyna Lech – ZG Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP
 • Katarzyna Szczerbowska – Biuro ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Fundacja eFkropka, Akademia Liderów Cogito
 • Daria Biechowska – Instytut Psychiatrii i Neurologii

Deklaracja Kongresu Zdrowia Psychicznego

My, profesjonaliści opieki psychiatrycznej i pomocy społecznej, osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, rodziny, przyjaciele, orazhumaniści, zebrani dziś na I Kongresie Zdrowia Psychicznego w Warszawie w przekonaniu, że: 

 • zdrowie psychiczne jest wielką wartością, fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, którego ochrona należy do obowiązków państwa,
 • przemyślana troska o zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starzejących się buduje kapitał rodzin i społeczeństwa,
 • przyjazny, sprawny system pomocy i wsparcia w kryzysach zdrowia psychicznego przeciwdziała ludzkim tragediom oraz dojmującemu poczuciu porzucenia, osamotnienia i bezradności,
 • naruszanie niezbywalnej godności, praw osób w kryzysie psychicznym wynika z ludzkiej ignorancji, wadliwego prawa oraz z niewydolności instytucji, co można zmienić, świadomi, że:
 • oczekiwane i zapowiadane od lat zmiany w zakresie polityki zdrowotnej i społecznej państwa wobec zdrowia psychicznego są lekceważone, odkładane lub pomijane,
 • niezaspokojenie potrzeb uruchamia niekorzystne tendencje epidemiologiczne, oddala zdrowie, rozbija rodziny, narusza prawo, niesie straty ekonomiczne,
 • brak działań reformatorskich konserwuje poczucie bezradności, porzucenia i osamotnienia wymuszane przez niewydolny system na nas – jego głównych interesariuszach, ze szkodą dla wszystkich,
 • brakuje rozwiązań systemowych, które bez ograniczeń i nierówności, udostępniałyby nowoczesną, środowiskową opiekę psychiatryczną, zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Ogłaszamy tę Deklarację żądając:

 • poszanowania praw i wolności osób doświadczających kryzysu zdrowia psychicznego, w szczególności do decydowania o sobie we wszystkich dziedzinach życia,
 • poszanowania prawa osób doświadczających kryzysu zdrowia psychicznego do pełnego udziału w życiu społecznym, do życia, mieszkania, pracy i leczenia się w lokalnej społeczności,
 • wdrożenia programów edukacyjnych, profilaktycznych, przeciwdziałających stygmatyzacji i nierównemu traktowaniu z aktywnym udziałem osób doświadczających kryzysu,
 • uruchamiania lokalnych Centrów Zdrowia Psychicznego, z nowoczesnymi standardami organizacyjnymi, z obowiązkiem udzielania pomocy mieszkańcom określonego rejonu, z adekwatnym finansowaniem powiązanym z liczbą mieszkańców, z koordynacją leczenia z innymi formami wsparcia i uczestnictwa społecznego,
 • udostępnienia i upowszechnienia osobom wychodzącym z kryzysów zdrowia psychicznego dostosowanych form wsparcia w zakresie kontynuowania nauki i zatrudnienia,
 • zapewnienia godnych warunków pracy pracownikom ochrony zdrowia psychicznego, ponieważ ich godne warunki pracy oznaczają dla osób potrzebujących pomocy godne warunki leczenia i wspierania oraz zabezpieczenie koniecznych kadr dla ich realizacji w przyszłości,
 • wprowadzenia w życie postanowień Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego poczynając od przygotowanego w ostatnich dwóch latach pilotażu, przy koordynowanym wykorzystaniu środków udostępnionych przez UE na wspieranie deinstytucjonalizacji ochrony zdrowia psychicznego, w ramach programów operacyjnych regionalnych (RPO) i krajowego (PO WER).

Warszawa, 8 maja 2017 r. Z upoważnienia uczestników Kongresu
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Joanna Krzyżanowska-Zbucka

Newsletter

Zapisz się do naszego newsletter'a i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz kursami organizowanymi przez Stowarzyszenie.
[yikes-mailchimp form="1"][/yikes-mailchimp]
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content