Logo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

09.05.2024

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej informuje, że w wyniku przeprowadzonego na postępowania na remont 2 łazienek w budynku oficyny przy ul. Bałuckiego 6 w Krakowie (łazienki w pokojach 10 i 11) najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MODERNPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sułkowice 104, 32-095 Iwanowice.

I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa zamawiającego: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
Pl. Sikorskiego 2/8
31-115 Kraków
NIP 676-21-30-632
REGON 357099157
Tel. 12 266-14-97
www.stowarzyszenirozwoju.eu

II. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Przedmiot zamówienia:
  Remont 2 łazienek w budynku oficyny przy ul. Bałuckiego 6 w Krakowie (łazienki w pokojach 10 i 11).
 2. Data ogłoszenia: 30.04.2024 r.
 3. Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
  Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 25 000 zł netto nieprzekraczającej 50 000 zł netto

III. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

 1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
  www.stowarzyszenierozwoju.eu
 2. Wykonawcy mogą składać oferty, oświadczenia oraz inne dokumenty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
 3. Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
  Polski
 4. RODO (obowiązek informacyjny):

Klauzula informacyjna

Informujemy, że:

 1. Przetwarzamy Pani/Pana następujące dane osobowe:
  imię (imiona) i nazwisko; adres do korespondencji; adres poczty elektronicznej; nr rachunku bankowego.
 2. Administratorem danych jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń KRS pod nr 0000146448, NIP: 6762130632, REGON: 357099157. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych to: t.kozien@gmail.com.
 3. Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy o pracę, podstawa - art. 6 pkt 1 b. RODO oraz w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 pkt.1f. RODO.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji i wykonania umowy o pracę. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe prawidłowe wykonanie umowy.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców: dostawca usługi poczty elektronicznej oraz podmiot świadczący usługi kadrowo-rachunkowe, podmiot świadczący usługi w zakresie bhp, podmiot świadczący usługi w zakresie medycyny pracy oraz innym podmiotom jeżeli okaże się to niezbędne dla celów realizacji niniejszej umowy oraz będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z podmiotami tymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, na podstawie których zostały zobowiązane do przechowywania danych na terenie EOG lub terenie Państw zaakceptowanych przez stosowne władze UE. Podmioty te gwarantują poufność danych przechowywanych w ich bazach oraz na ich serwerach oraz gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.
  Lista aktualna podmiotów wraz z ich adresami znajduje się bezpośrednio u Administratora. Ponadto dane będą udostępniane tylko instytucjom upoważnionym z mocy prawa (np. ZUS, US).
  Ponadto w związku z finansowaniem zadania ze środków KPO, dane będą udostępniane Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej mającemu siedzibę w Warszawie (00-513),
  ul. Nowogrodzka 1/3/5.
 7. Pod warunkiem udzielenia odrębnej i wyraźnej zgody Administrator będzie mógł przekazać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom zewnętrznym takim jak: podmiot świadczący usługi w zakresie ubezpieczenia grupowego czy podmiot świadczący usługi szkoleniowe.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono rozeznanie rynku: Tak
 2. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
 3. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
 4. Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
 5. Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
 6. Opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac przedmiotowego zamówienia obejmować:
a) demontaż obecnego wyposażenia łazienki wraz z utylizacją powstałych odpadów,
b) demontaż płytek ściennych i podłogowych wraz z utylizacją gruzu/odpadów,
c) przygotowanie powierzchni do kładzenia płytek ściennych i podłogowych (poziomowanie, gruntowanie, naniesienie izolacji),
d) ułożenie płytek ściennych (+/- 14 m2 w pokoju nr 10 i +/- 14 m2 w pokoju nr 11) i podłogowych ((+/- 3,5 m2 w pokoju nr 10 i +/- 3 m2 w pokoju nr 11),
e) płytki ścienne powinny być ułożone na wszystkich ścianach, do wysokości wskazanej przez Zamawiającego,
f) wykończenie i uszczelnianie silikonem zamontowanych urządzeń sanitarnych,
g) montaż luster,
h) montaż uchwytów i wieszaków,
i) zabezpieczenia całego obszaru wykonywanych prac oraz po ich zakończeniu uporządkowanie całego terenu.

 1. Okres realizacji zamówienia: od 07.05.2024 r. do 20.06.2024 r.
 2. Kryteria oceny ofert: cena.

IV. KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) złożą ofertę stanowiącą Załącznik nr 1 do Ogłoszenia,
b) nie podlegają wykluczeniu jako osoby powiązane – weryfikowane na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia,
c) znajdują się w sytuacji finansowej umożliwiającej im realizację Zamówienia, posiadają zdolności techniczne i zawodowe umożliwiające im zrealizowanie Zamówienia oraz dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi wiedzę oraz uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

V. PROCEDURA

 1. Termin składania ofert: 06.05.2024 r., godz. 10:00
 2. Miejsce składania ofert:

a) osobiście ul. Bałuckiego 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00 w zamkniętej kopercie opisanej „Remont 2 łazienek w budynku oficyny przy
ul. Bałuckiego 6 w Krakowie (łazienki w pokojach 10 i 11)” lub
b) pocztą na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu) z dopiskiem: „Remont 2 łazienek w budynku oficyny przy ul. Bałuckiego 6 w Krakowie (łazienki w pokojach 10 i 11)” lub
c) pocztą elektroniczną na adres biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu (decyduje data wpływu) – temat wiadomości: Remont 2 łazienek w budynku oficyny przy ul. Bałuckiego 6 w Krakowie (łazienki w pokojach 10 i 11).” Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana podpisem kwalifikowanym lub za pomocą profilu zaufanego e-PUAP przez osoby uprawnione do reprezentacji.

 1. Termin otwarcia ofert: 06.05.2024 r., godz. 12:00
 2. Termin związania ofertą: 14 dni

Pliki do uzupełnienia poniżej.

Zalacznik-nr-1_Oferta_lazienkiPobierz
Zalacznik-nr-2_oswiadczeniePobierz
Zalacznik-nr-3_oswiadczenie-1Pobierz

Newsletter

Zapisz się do naszego newsletter'a i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz kursami organizowanymi przez Stowarzyszenie.
[yikes-mailchimp form="1"][/yikes-mailchimp]
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content