Logo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie - Program Aktywni Obywatele / " Self-Advocacy of people mentally ill" - Active Citizens Program

Rozpoczynamy realizację projektu pod nazwą: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie”. Jest to projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2021 do 30 września 2023.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

  • 4 trzydniowe zjazdy Akademii Liderów Cogito
  • Szkolenia z zakresu praw osób chorujących psychicznie i Grupa Wsparcia
  • Seminaria „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej”
  • Opracowanie i wydanie książki zbierającej głosy osób chorujących psychicznie
  • Forum Psychiatrii Środowiskowej

Zapraszamy do udziału w projekcie i śledzenia naszego profilu na FB!

www.facebook.com/StowarzyszenieRozwojuPsychiatriiSrodowiskowej

„Self-Advocacy of people mentally ill” - Active Citizens Program


We are starting the implementation of the project called: " Self-Advocacy of people mentally ill".

It is a project implemented from the grant of the Active Citizens – National Fund program, financed from the EEA Funds.

The project will be implemented in the period: October 1th 2021 - September 30th 2023.
The following activities will be carried out as part of the project:


4 three-day meetings of the Cogito Leaders Academy
Mental health rights training and Support Group
Seminars "Let's talk about mental illness"
Development and publication of a book collecting the quotes of people with mental illness
Forum of Environmental Psychiatry


We invite you to participate in the project and follow our FB profile!

www.facebook.com/StowarzyszenieRozwojuPsychiatriiSrodowiskowej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualności / News

https://stowarzyszenie-rozwoju.eu/wp-content/uploads/imgs/opracowanie-wynikow-ewaluacyjnych-ankiet-norweski-SRP-na-firmowce.pdf

KLIKAJĄC NA POWYŻSZY LINK, MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁYM SPRAWOZDANIEM. OTWIERA SIĘ NOWE OKNO I WYŚWIETLA PDF

31.08.2023

Szkolenia z zakresu praw osób chorujących psychicznie

W sierpniu zakończone zostały kolejne działania realizowane w ramach projektu „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie” – cykl 12 szkoleń skierowanych do 12 osób niepełnosprawnych po przeżytym kryzysie psychicznym.
W ramach działań projektowych przeprowadzone zostały szkolenia w następujących terminach:
- 22.10.2022 r.
- 04.11.2022 r.
- 25.11.2022 r.
- 15.12.2022 r.,
- 13.01.2023 r.
- 16.02.2023 r.
- 16.03.2023 r.
- 27.04.2023 r.
- 16.05.2023 r.
- 13.06.2023 r.
- 18.07.2023 r.
- 02.08.2023 r.
- 29.08.2023 r.

Spotkania dotyczyły następujących zagadnień:
- rodzaje orzeczeń potwierdzające niepełnosprawność – orzeczenia wydawane dla celów rentowych i orzeczenia wydawane dla celów pozarentowych oraz relacje pomiędzy tymi orzeczeniami w kontekście obowiązujących przepisów prawa. Orzeczenia tzw. „branżowe” – czy stanowią podstawę do uznania za osobę niepełnosprawną. Procedura ubiegania się o orzeczenie i tryb odwoławczy;
- zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych;
- ubezpieczenie rentowe i świadczenia z ubezpieczenia rentowego. Kryteria uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy – procedura ubiegania się o świadczenie i tryb odwoławczy. Uzyskany przychód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej a renta z tytułu niezdolności do pracy – progi zmniejszania i zawieszalności świadczenia;
- ubezpieczenie rentowe i świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego – warunki uzyskania uprawnień emerytalnych. Emerytura a praca zarobkowa;
- ubezpieczenie chorobowe i świadczenia z ubezpieczenia chorobowego – zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek wyrównawczy, zasiłek opiekuńczy – zasady podlegania oraz warunki wypłaty świadczeń;
- ubezpieczenie wypadkowe – zasady podlegania oraz świadczenia wypłacane z tego ubezpieczenia. Wypadek przy pracy – definicja, postępowanie powypadkowe, rodzaje wypadków przy pracy oraz obowiązki pracodawcy;
- renta socjalna - kryteria uzyskania prawa do renty socjalnej – procedura ubiegania się o świadczenie i tryb odwoławczy. Uzyskany przychód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej a renta z tytułu niezdolności do pracy – progi zmniejszania i zawieszalności świadczenia;
- ubezpieczenie zdrowotne – warunki podlegania oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego finansowane ze środków publicznych;
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – rodzaje umów o pracę, sposoby rozwiązania umów o pracę, roszczenia pracownika w sytuacji niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę. Szczególne przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych – czas pracy, prawo do zwolnień od pracy, prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, prawo do dodatkowej przerwy w czasie pracy, zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej – czy jest to zakaz bezwzględny, czym jest dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych – czy zawsze jest konieczne;
- zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych;
- pomoc społeczna i świadczenia z pomocy społecznej (pieniężne i niepieniężne);
- aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych oraz usługi i instrumenty rynku pracy dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy wszystkim za aktywny udział!

02.06.2023

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

Dnia 2 czerwca 2023 odbyło się kolejne seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie”. Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.
Odbiorcami szkolenia byli studenci V roku medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W charakterze edukatorów wystąpili Michał Piętniewicz i Dorota Wypich. Opowiedzieli oni studentom o swoim doświadczeniu kryzysu psychicznego, o tym co go spowodowało, jak wyglądało ich leczenie i powrót do zdrowia oraz funkcjonowania psychospołecznego. Była mowa o roli przyjaźni w życiu, oraz jak pasje pomagają przezwyciężać kryzys. Było wiele pytań i bardzo pozytywny odbiór.

Bardzo dziękujemy za to spotkanie!

01.06.2023

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

W dniu 1 czerwca 2023 odbyło się kolejne seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie”. Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.
Odbiorcami szkolenia byli studenci V roku medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Z ramienia Stowarzyszenia, w charakterze edukatorów wystąpili Marcin Hankus i Jolanta Janik. Edukatorzy podzielili się ze studentami swoimi świadectwami zdrowienia, opowiedzieli o swoim życiu sprzed zachorowania, o tym jak zaczęła się choroba, jakie były zwiastuny prodromalne, jak wyglądało leczenie. Dużą część poświęcili na czynniki, które pomagają wyjść z choroby, mówili o motywacji do zdrowienia, co ją daje, jak ją umacniać, jak mogą pomóc bliscy. Dyskutowano także rolę różnego ośrodków wsparcia i instytucji pomocowych.

Bardzo dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

05.05.2023

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

W dniu 5 maja 2023 odbyło się kolejne seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie”. Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.
Odbiorcami szkolenia byli studenci V roku medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jako edukatorów wystąpili tym razem Agnieszka Gazda i Andrzej Bienias. Podzielili się oni swoimi świadectwami zdrowienia, opowiadali także o roli Warsztatu Terapii Zajęciowej w drodze do odzyskania zdrowia a także o pracy w charakterze Asystenta Zdrowienia. Był także czas na pytania i komentarze z sali.

Bardzo dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu lub telefonicznego: 12 266 14 97

04.05.2023

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

W dniu 4 maja 2023 odbyło się kolejne seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie”. Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.
Odbiorcami szkolenia byli studenci medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W charakterze edukatorów wystąpili tym razem Marcin Hankus i Michał Piętniewicz. Tradycyjnie skupili się przede wszystkim na historiach chorowania oraz czynnikach, które pomogły im zdrowieć. Ponadto opowiedzieli o różnych działaniach psychiatrii środowiskowej, w które są zaangażowani. Odpowiadali także na pytania studentów.

Bardzo dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu lub telefonicznego: 12 266 14 97

13.04.2023

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

W dniu 13 kwietnia 2023 odbyło się kolejne seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie”. Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.

Odbiorcami szkolenia byli studenci medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W roli edukatorów wystąpili Barbara Banaś i Marcin Hankus. Opowiedzieli oni studentom o swoim doświadczeniu choroby, o jej pokonywaniu, o tym, co im w tym było pomocne. Zaprezentowali także
Czasopismo „Dla Nas” oraz opowiedzieli o działalności Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”. Na koniec odpowiedzieli na pytania studentów.

Bardzo dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu lub telefonicznego: 12 266 14 97

31.03.2023

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

W dniu 31 marca 2023 odbyło się kolejne seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie”. Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.
Odbiorcami spotkania byli studenci I i II roku pracy socjalnej Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie.

W roli edukatorów wystąpili ponownie Barbara Banaś i Marcin Hankus. Opowiedzieli oni studentom, jak wyglądały ich historie chorowania – począwszy od objawów prodromalnych, przez doświadczenia hospitalizacji, pobytów w oddziałach dziennych. Zatrzymali się dłużej na czynnikach, które pomogły im wrócić do zdrowia. Opowiedzieli także o swojej pracy społecznej w Stowarzyszeniu „Otwórzcie Drzwi”, o misji tego Stowarzyszenia, jego celach i podejmowanych działaniach. Na koniec odpowiedzieli na pytania studentów.

Bardzo dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu lub telefonicznego: 12 266 14 97

30.03.2023

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

W dniu 30 marca 2023 odbyło się kolejne seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie”. Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.
Odbiorcami spotkania byli studenci medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W charakterze edukatorów wystąpili Barbara Banaś i Marcin Hankus. Opowiedzieli oni studentom o funkcjonowaniu Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”, o wydawanym przez Stowarzyszenie Czasopiśmie „Dla Nas”, ale przede wszystkim podzielili się swoimi świadectwami pokonywania choroby psychicznej.

Bardzo dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu lub telefonicznego: 12 266 14 97

17.03.2023

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

W dniu 17 marca 2023 odbyło się kolejne seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie”. Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.

Odbiorcami szkolenia byli studenci medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W charakterze edukatorów wystąpili Agnieszka Gazda i Marcin Hankus.
Podzielili się oni z uczestnikami spotkania swoimi świadectwami zdrowienia, pokonywania choroby psychicznej oraz opowiedzieli o satysfakcjonującym życiu pomimo doświadczenia choroby. Ponadto przedstawili informacje o nowej profesji dla osób chorujących psychicznie – Asystencie Zdrowienia, opowiedzieli, jak z ich perspektywy to wygląda.

Bardzo dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu lub telefonicznego: 12 266 14 97

16.12.2022

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

16 grudnia 2022 odbyło się kolejne w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie” seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej...” Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG

Uczestnikami spotkania byli studenci medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Edukatorkami z ramienia Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” były Agnieszka Gazda i Barbara Banaś. Podzieliły się one swoim świadectwem zdrowienia, mówiły także o nowej roli zawodowej osób chorujących psychicznie, jaką jest Asystent Zdrowienia.

Bardzo dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu lub telefonicznego: 12 266 14 97

30.11.2022

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

W dniu 30 listopada 2022 miało miejsce kolejne w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie” seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
Uczestnikami spotkania byli studenci fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego.
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” reprezentowali Agnieszka Gazda i Marcin Hankus. Opowiedzieli oni o swoim doświadczeniu pokonywania choroby psychicznej, a także o nowej roli zawodowej osób chorujących psychicznie, jaką jest Asystent Zdrowienia. Odpowiedzieli także na pytania zadawane przez uczestników spotkania.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu lub telefonicznego: 12 266 14 97

25.11.2022

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

25 listopada 2022 odbyło się kolejne w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie” seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
Odbiorcami spotkania byli studenci fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego.
W charakterze edukatorek ze Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” w spotkaniu udział wzięły Jolanta Janik i Dorota Wypich. Podzieliły się one swoimi świadectwami zdrowienia, mówiły o doświadczeniu choroby, o jej pokonywaniu a także o Stowarzyszeniu zrzeszającym osoby chorujące psychicznie oraz Czasopiśmie „Dla Nas”.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu lub telefonicznego: 12 266 14 97

09.11.2022

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

W dniu 9 listopada 2022 odbyło się kolejne seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie” Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.
Odbiorcami spotkania byli studenci fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Jako edukatorzy wystąpili Andrzej Bienias i Marcin Hankus. Podzielili się oni świadectwami swojego zdrowienia, opowiedzieli także o działalności w Stowarzyszeniu i wydawanym wspólnie Czasopiśmie „Dla nas”. Dla zainteresowanych mieli bezpłatne egzemplarze tego czasopisma.

Bardzo dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu lub telefonicznego: 12 266 14 97

07.10.2022

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

W dniu 7 października 2022 odbyło się pierwsze po wakacjach seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie”.
Odbiorcami spotkania byli studenci medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Edukatorami w trakcie tego spotkania byli Barbara Banaś i Marcin Hankus. Opowiedzieli oni studentom o swoim doświadczeniu chorowania, o sposobach wychodzenia z choroby i pokonywania piętna. Mówili także o edukacji społecznej, o doświadczeniu Stowarzyszenia w tym zakresie. Odpowiadali także na pytania i komentarze studentów.

Bardzo dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu lub telefonicznego: 12 2661497

10-12.06.2022

Czerwcowe spotkanie Akademii Liderów Cogito

W dniach 10-12 czerwca 2022 odbyło się kolejne spotkanie Akademii Liderów Cogito w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie”. Na spotkaniu byli przedstawiciele różnych środowisk skupiających liderów aktywnie działających na rzecz poprawy sytuacji osób chorujących psychicznie. Na spotkaniu otworzyliśmy temat na kilka spotkań: Asystent Zdrowienia jako samorzecznik. Szczegółowo przyglądnęliśmy się następującemu aspektowi: jakie korzyści wnosi Asystent Zdrowienia do zespołu terapeutycznego? Bardzo dziękujemy wszystkim za przyjazd, aktywną i twórczą pracę!

10.06.2022

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

10 czerwca 2022 odbyło się kolejne w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie” seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
Spotkanie odbyło się w gościnnych progach Sali teatralnej w szpitalu im. Babińskiego.
Jako edukatorzy ze Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” wystąpili Joanna Michalska oraz Marek Budzicz. Opowiedzieli oni o swoich ścieżkach prowadzących do zdrowia, mówili także o samym kryzysie, ale przede wszystkim skoncentrowali się na tym co pomaga kryzys pokonać, co prowadzi do zdrowia i pozwala utrzymać stabilną remisję. Odpowiedzieli także na pytania uczestników spotkania.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

03.06.2022

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

W dniu 3 czerwca 2022 odbyło się kolejne w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie” seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
Odbiorcami spotkania byli studenci medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W charakterze edukatorów ze Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” w spotkaniu udział wzięli Henryk Fluder i Barbara Banaś. Podzielili się oni swoimi świadectwami zdrowienia, mówili o doświadczeniu choroby, o syndromach prodromalnych, objawach oraz o czynnikach warunkujących zdrowie. Odpowiedzieli także wyczerpująco na pytania zadawane przez studentów.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

26.05.2022

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

W dniu 26 maja 2022 odbyło się kolejne w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie” seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
Odbiorcami spotkania byli studenci medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Z ramienia Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” w spotkaniu udział wzięli Henryk Fluder i Marcin Hankus. Opowiedzieli oni o swoich doświadczeniach związanych z chorobą psychiczną, mówili o tym co pomaga zdrowieć, jaka jest rola rodziny w zdrowieniu, podejmowali także temat farmakoterapii.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

24.05.2022

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

24 maja 2022 miało miejsce kolejne w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie” seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
Spotkanie było skierowane do studentów medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W ramach spotkania członkowie Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” Monika Syc i Marcin Hankus przedstawili perspektywę osób z doświadczeniem choroby psychicznej a studenci podzielili się swoimi refleksjami i spostrzeżeniami.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

06.05.2022

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

W dniu 06.05.2022 odbyło się kolejne w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie” seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
Odbiorcami spotkania byli studenci medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W roli edukatorów wystąpili członkowie Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” Barbara Banaś i Henryk Fluder. Edukatorzy przedstawili swoje historie chorowania i zdrowienia, mówili także o piętnie oraz o piętnie uwewnętrznionym.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

4.05.2022

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

Dnia 4 maja 2022 odbyło się kolejne w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie” seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
Uczestnikami spotkania byli studenci medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W charakterze edukatorów z ramienia Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” wystąpili Barbara Banaś i Marek Budzicz. Podzielili się oni swoimi doświadczeniami chorowania oraz pokonywania choroby. Odpowiadali także na pytania uczestników spotkania.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

27.04.2022

W dniu 27.04.2022 r. miało miejsce kolejne spotkanie szkoleniowe z cyklu "Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie". 
Spotkanie poświęcone było następującym zagadnieniom:
1) rodzaje umów o pracę:
a) umowy bezterminowe:
- umowa na czas nieokreślony,
b) umowy terminowe:
- umowa na okres próbny,
- umowa na czas określony (oraz umowa na zastępstwo).
2) informacje, jakich może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie i od pracownika,
3) sposoby ustania stosunku pracy:
a) rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron,
b) rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta,
c) wypowiedzenie umowy o pracę:
- przez pracodawcę,
- przez pracownika,
d) rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia:
- przez pracodawcę,
- przez pracownika,
e) wygaśnięcie umowy o pracę.

08.04.2022

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

W dniu 08.04.2022 odbyło się kolejne w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie” seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
Odbiorcami spotkania byli studenci medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Edukatorami w trakcie spotkania byli Marcin Hankus i Andrzej Bienias – obaj reprezentowali Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”. Podzielili się oni z uczestnikami spotkania swoimi świadectwami pokonywania choroby.
Odpowiadali także na pytania zadawane przez uczestników spotkania.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu lub telefonicznego: 12 2661497

06.04.2022

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

W dniu 06.04.2022 odbyło się kolejne w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie” seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej...” Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG

Uczestnikami spotkania byli studenci medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W charakterze edukatorów z ramienia Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” wystąpili Henryk Fluder i Marek Budzicz. Opowiedzieli oni o swoim doświadczeniu chorowaniu, pokonywaniu choroby, o piętnie i piętnie uwewnętrznionym.

Bardzo dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu lub telefonicznego: 12 266 14 97

29.03.2022

W dniu 29.03.2022 r. odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe z cyklu "Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie".
Spotkanie poświęcone było następującym zagadnieniom:
1) ubezpieczenie wypadkowe - aktualne regulacje prawne i zasady podlegania ubezpieczeniu,
2) wypadek przy pracy:
a) definicja wypadku przy pracy,
b) rodzaje wypadków przy pracy,
c) postępowanie powypadkowe - obowiązki pracodawcy,
d) protokół powypadkowy - co zawiera,
e) świadczenia z tytułu wypadków przy pracy.
3) choroba zawodowa - definicja, świadczenia z tytułu choroby zawodowej,
4) wypadek w drodze do / z pracy:
a) definicja wypadku w drodze do / z pracy,
b) postępowanie powypadkowe - obowiązki pracodawcy,
c) karta wypadku
e) świadczenia z tytułu wypadku w drodze do / z pracy.
5) profilaktyczna opieka zdrowotna,
6) szkolenia z zakresu BHP.

25.03.2022

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”
W dniu 25.03.2022 odbyło się kolejne w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie” seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”
W spotkaniu wzięli udział studenci medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Edukatorami z ramienia Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” byli Monika Anna Syc i Marek Budzicz. Podzielili się oni ze studentami swoimi świadectwami pokonywania choroby psychicznej, odpowiadali także na pytania zadawane przez studentów.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu lub telefonicznego: 12 266 14 97

18-20.03.2022

Akademia Liderów Cogito
W dniach 18-20 marca 2022 spotkaliśmy się w Krakowie na Akademii Liderów Cogito w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie”. Pracowaliśmy bardzo intensywnie nad standardami w Centrach Zdrowia Psychicznego. Chcielibyśmy ten temat przedstawić podczas Forum Psychiatrii Środowiskowej w maju. Poniżej kilka fotek z naszego spotkania.
Wszystkim obecnym bardzo dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu i wytężoną pracę!
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego:
biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu lub telefonicznego: 12 266 14 97

11.03.2022

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

W piątek 11 marca 2022 odbyło się kolejne seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie”
Spotkanie było skierowane do studentów medycyny, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Edukatorami z ramienia Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” byli Marcin Hankus i Marek Budzicz. Opowiedzieli oni swoje historie pokonywania choroby psychicznej. Z uczestnikami spotkania nawiązała się rozmowa, studenci dopytywali edukatorów o szczegóły dotyczące chorowania oraz ich życiowych historii.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu lub telefonicznego: 12 266 14 97

English:

"Let's talk about mental illness..."


On Friday - March 11th 2022, took place another seminar from the series "Let's talk about mental illness..." as part of the project: " Self-Advocacy of people mentally ill"
The meeting was addressed to medical students, Collegium Medicum of the Jagiellonian University
The educators on behalf of the "Open the Door" Association were Marcin Hankus and Marek Budzicz.

They told their stories of overcoming mental illness. A conversation was established with the participants of the meeting, educators were asked details about the disease and their life stories.
All interested in participation in the project are invited to contact us by e-mail: 

biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu 

or by phone: 12 266 14 97

10.03.2022

W dniu 10 marca 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe w ramach projektu "Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie".
Zajęcia miały charakter warsztatowy.
Uczestnicy na zajęciach w lutym losowali zestawy, które zawierały opis stanu faktycznego i polecenie stworzenia odwołania do właściwego organu.
Uczestnicy próbowali swoich sił w pisaniu:
1) odwołania do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
2) odwołania do sądu od decyzji Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
3) sprzeciwu do Komisji Lekarskiej ZUS,
4) odwołania od decyzji ZUS.
Wszystkie przygotowane dokumenty zostały odczytane i szczegółowo omówione podczas zajęć.

14.02.2022

W dniu 14 lutego 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu

"Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie".
Podczas spotkania kontynuowany był wątek ubezpieczeń społecznych - ubezpieczenie chorobowe.

Omówione zostały następujące tematy:
1. podleganie ubezpieczeniu chorobowemu - obowiązkowe i dobrowolne,
2. okresy wyczekiwania,
3. rodzaje świadczeń z ubezpieczenia chorobowego:
a) zasiłek chorobowy,
b) świadczenie rehabilitacyjne,
c) zasiłek opiekuńczy,
d) zasiłek macierzyński,
e) zasiłek wyrównawczy,
f) zasiłek pogrzebowy

oraz zasady nabywania prawa do tych świadczeń.
Uczestnicy otrzymali zadanie do przygotowania w domu - kolejne zajęcia obejmować będą omówienie dokumentów przygotowanych przez uczestników i warsztaty z pisania pism w postępowaniu administracyjnym i sądowym.

English:

On February 14th 2022 - another meeting was held as part of the project

"Self-Advocacy of people mentally ill”.


During the meeting, the topic of social security - sickness insurance - was continued.
The following topics are discussed:


1. being subject to sickness insurance - obligatory and voluntary,
2. waiting periods,
3. types of sickness insurance benefits:
(a) sickness benefit,
b) rehabilitation benefit,
c) care allowance,
d) maternity allowance,
(e) compensatory allowance,
f) funeral allowance


and the rules for acquiring the right to these benefits.
Participants were given a task to prepare at home - the next classes will include a discussion of documents prepared by participants and workshops on writing letters in administrative and court proceedings.

28.01.2022

W dniu 28 stycznia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu

"Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie".
Spotkanie ogniskowało się wokół zmian przepisów wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu:

  1. ulga dla klasy średniej,
  2. PIT 2 i ulga podatkowa,
  3. odroczenie terminu płatności podatku
  4. ulga dla emerytów.

English:

28.01.2022
On January 28th 2022 - another meeting was held as part of the project

Self-advocacy of people mentally ill”
The meeting focused on changes in regulations introduced as part of the Polish Order:
1. relief for the middle class,
2. PIT 2 and tax relief
3. postponement of the tax payment date
4. pensionable relief for retired

13.01.2022

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

W czwartek 13 stycznia 2022 odbyło się kolejne seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie”
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 8.30 na Akademii Wychowania Fizycznego, odbiorcami byli studenci fizjoterapii.
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” reprezentowali Marcin Hankus i Marek Budzicz. Opowiedzieli oni o swoim doświadczeniu chorowania i zdrowienia, o tym co pomogło im pokonać chorobę psychiczną. W drugiej części spotkania otworzyli się na pytania i refleksje studentów.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu lub telefonicznego: 12 266 14 97

English:

13.01.2022
"Let's talk about mental illness..."
On Thursday, January 13th 2022 - another seminar from the series "Let's talk about mental illness..." as part of the project: "Self-Advocacy of people mentally ill"
The meeting began at 8.30 a.m. at the Academy of Physical Education, the recipients were physiotherapy students.
The "Open the Door" Association was represented by Marcin Hankus and Marek Budzicz. They talked about their experience of getting sick and recovering, about what helped them overcome mental illness. In the second part of the meeting, they opened up to the questions and reflections of the students.
All interested in participation in the project are invited to contact us by e-mail: 

biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu 

or by phone: 12 266 14 97

12.01.2022

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

W środę 12 stycznia 2022 odbyło się kolejne seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie”
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.30 na Akademii Wychowania Fizycznego, odbiorcami byli studenci fizjoterapii.
Edukatorkami z ramienia Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” były Monika Syc i Joanna Michorowska-Duś. Dzieliły się one swoimi świadectwami zdrowienia, odpowiadały także na pytania uczestników spotkania.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu

lub telefonicznego: 12 266 14 97

English:

12.01.2022
"Let's talk about mental illness..."
On Wednesday, January 12th 2022 - another seminar from the series "Let's talk about mental illness..." as part of the project: "Self-Advocacy of people mentally ill"
The meeting began at 10.30 a.m. at the Academy of Physical Education, the recipients were physiotherapy students.
The educators from the "Open the Door" Association were Monika Syc and Joanna Michorowska-Duś. They shared their testimonies of recovery and answered the questions of the participants of the meeting.
All interested in participation in the project are invited to contact us by e-mail: 

biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu 

or by phone: 12 266 14 97

15.12.2021

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

W środę 15 grudnia 2021 odbyło się kolejne seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie”
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.30 na Akademii Wychowania Fizycznego, odbiorcami byli studenci fizjoterapii.
Edukatorami ze Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” byli Jolanta Janik i Marcin Hankus. Opowiedzieli oni o swoim doświadczeniu choroby psychicznej oraz o metodach jej pokonywania. Odpowiedzieli także na pytania uczestników.
Dziękujemy za udział w spotkaniu!

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu

lub telefonicznego: 12 266 14 97

English:

"Let's talk about mental illness..."
On Wednesday, December 15th 2021, another seminar from the series "Let's talk about mental illness..." as part of the project: "Self-Advocacy of people mentally ill"
The meeting began at 10.30 a.m. at the Academy of Physical Education, the recipients were physiotherapy students.
The educators from the "Open the Door" Association were Jolanta Janik and Marcin Hankus. They talked about their experience of mental illness and how to overcome it. They also answered questions from the participants.
Thank you for participating in the meeting!
All interested in participation in the project are invited to contact us by e-mail: 

biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu 

or by phone: 12 266 14 97

13.12.2021

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

W poniedziałek 13 grudnia 2021 odbyło się kolejne seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie”
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.15 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbiorcami byli studenci socjologii.
Jako edukatorzy ze Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” wystąpili Jolanta Janik i Marcin Hankus. Podzielili się oni swoim świadectwem chorowania i pokonywania choroby psychicznej z uczestnikami spotkania, otworzyli się także na pytania z sali.
Dziękujemy za udział w spotkaniu!

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu

lub telefonicznego: 12 266 14 97

English:

13.12.2021
"Let's talk about mental illness..."
On Monday, December 13, 2021, another seminar from the series "Let's talk about mental illness..." as part of the project: "Self-Advocacy of people mentally ill"
The meeting began at 10.15 a.m. at the Institute of Sociology of the Jagiellonian University, the audience was sociology students.
As educators from the "Open the Door" Association, Jolanta Janik and Marcin Hankus performed. They shared their testimony of getting sick and overcoming mental illness with the participants of the meeting, they also opened up to questions from the audience.
Thank you for participating in the meeting!
All interested in participation in the project are invited to contact us by e-mail: 

biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu 

or by phone: 12 266 14 97

29.11.2021

W dniu 29 listopada 2021 r. odbyło się drugie spotkanie szkoleniowe dotyczące praw osób niepełnosprawnych.


Podczas spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia:
1. 2 rodzaje ubezpieczeń społecznych,
2. zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym - ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne,
3. zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych,
4. okresy składkowe i nieskładkowe,
5. świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego,
6. świadczenia z ubezpieczenia rentowego - rodzaje rent, warunki nabycia prawa do świadczeń,
7. progi zawieszalności świadczeń,

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu

lub telefonicznego: 12 266 14 97

English:

29.11.2021
On 29th November 2021 - second training meeting concerning rights of persons with disabilities took place.

During the meeting, the following issues were raised:


1. two types of social security
2. the rules of being subject to social insurance - compulsory and voluntary insurance
3. coincidence of social security titles
4. contribution and non-contribution periods
5. pension insurance benefits
6. disability insurance benefits - types of pensions, conditions for acquiring the right to benefits,
7. thresholds for the suspension of benefits


All interested in participating in the project are invited to contact us by e-mail: 

biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu 

or by phone: 12 266 14 97

25.11.2021

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

W czwartek 25 listopada 2021 odbyło się kolejne seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie”
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16.00 w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Pedagogicznego, odbiorcami byli studenci pedagogiki.
Reprezentantkami Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” były Barbara Banaś i Jolanta Janik. Podzieliły się one swoimi świadectwami zdrowienia, odpowiadały także na pytania studentów i ich refleksje.
Dziękujemy za udział w spotkaniu!

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu

lub telefonicznego: 12 266 14 97

English:

25.11.2021


"Let's talk about mental illness..."
On Thursday, November 25th 2021 - another seminar from the series "Let's talk about mental illness..." as part of the project: "Self-Advocacy of people mentally ill"
The meeting began at 4 p.m. at the Institute of Pedagogy of the Pedagogical University, the recipients were students of pedagogy.
The representatives of the "Open the Door" Association were Barbara Banaś and Jolanta Janik. They shared their testimonies of recovery, they also answered students' questions and reflections.
Thank you for participating in the meeting!
All interested in participation in the project are invited to contact us by e-mail: 

biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu 

or by phone: 12 266 14 97

24.11.2021

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

W środę 24 listopada 2021 odbyło się kolejne seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie”
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.30 na Akademii Wychowania Fizycznego, odbiorcami byli studenci fizjoterapii.
Jako edukatorzy z ramienia Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” wystąpili Barbara Banaś i Marek Budzicz. Opowiadali oni swoje indywidualne historie pokonywania choroby, w dalszej części spotkania otworzyli się na pytania i refleksje ze strony studentów. Z naszej perspektywy było to bardzo owocne spotkanie.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu

lub telefonicznego: 12 266 14 97

English:

24.11.2021


"Let's talk about mental illness..."
On Wednesday, November 24th 2021, another seminar from the series "Let's talk about mental illness..." as part of the project: "Self-Advocacy of people mentally ill"
The meeting began at 10.30 a.m. at the Academy of Physical Education, the recipients were physiotherapy students.
Members of "Open doors" Association - Barbara Banaś and Marek Budzicz performed as educators and told their individual stories of overcoming the disease. In the further part of the meeting they answered questions and reflections from students. From our perspective, it was a very fruitful meeting.
All interested in participation in the project are invited to contact us by e-mail: 

biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu 

or by phone: 12 266 14 97

05.11.2021

W dniu 05 listopada 2021 r. odbyło się pierwsze szkolenie z zakresu praw osób niepełnosprawnych. W trakcie szkolenia zrealizowany został zakres tematyczny:


a) pojęcie niepełnosprawności,
b) osoby niepełnosprawne na przestrzeni dziejów
c) podział orzeczeń obowiązujący w Polsce: orzeczenia dla celów rentowych i dla celów pozarentowych,
d) rodzaje stopni niepełnosprawności,
e) orzeczenia równoważne,
f) procedura ubiegania się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
g) procedura odwoławcza.

English:

05.11.2021

On November 5th 2021, the first training in the field of the rights of people with disabilities took place. During the training, the thematic scope was implemented:

(a) the concept of disability
b) people with disabilities throughout history
c) division of judgments in force in Poland: judgments for pension and non-pension purposes,
d) types of degrees of disability
(e) equivalent judgments
f) the procedure for applying for a certificate on the degree of disability
(g) the appeal procedure

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

W dniu 27.10.2021 roku, odbyło się drugie w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie” seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej...” Spotkanie odbyło się w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego.W spotkaniu wzięli udział edukatorzy będący członkami Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” - Monika Syc i Andrzej Bienias. Przybliżyli oni studentom kwestie związane z problematyką choroby i zdrowia psychicznego odwołując się do własnych doświadczeń.Bardzo dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu lub telefonicznego: 12 266 14 97

#chorobypsychiczne #schizofrenia #zdrowie #empowerment #motivation #empathy #strong #positivevibes #personalgrowth #zdrowiepsychiczne #stoppsychofobii #cogito #expertcogito

English:

"Let's talk about mental illness..."


On 27.10.2021 - the second seminar from the series "Let's talk about mental illness..." took place as part of the project: "Self-Advocacy of people mentally ill..."

The meeting took place at the Institute of Pedagogy of the Jagiellonian University.The meeting was attended by educators who are members of the "Open the Door" Association - Monika Syc and Andrzej Bienias. They introduced students to issues related to the issues of illness and mental health by referring to their own experiences. Thank you very much for this meeting and we invite you to watch the photo report.
All interested in participating in the project are invited to contact us by e-mail: 

biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu 

or by phone: 12 266 14 97


#chorobypsychiczne #schizofrenia #zdrowie #empowerment #motivation #empathy #strong #positivevibes #personalgrowth #zdrowiepsychiczne #stoppsychofobii #cogito #expertcogito

27.10.2021

W ramach programu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej" spotykamy się na krakowskich uczelniach i rozmawiamy ze studentami. Przedstawiamy ich wybrane refleksje po spotkaniu, które odbyło się 18 października w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie”.

Niewyobrażalna dla mnie jest siła i wytrwałość ludzi cierpiących na tak trudne choroby. Pełna podziwu i uznania słuchałam doświadczeń, historii, z którymi ludzie musieli radzić sobie sami”

Szczególnie godne podziwu jest to, że osoby, które doświadczyły tak trudnych doświadczeń są w stanie opowiadać o nich w bardzo ciekawy sposób. Uważam to za niezwykle cenne doświadczenie móc posłuchać o konkretnych objawach choroby/zaburzenia od osób, które tego doświadczyły. Jestem pełna podziwu i ogromnego szacunku dla wszystkich osób przechodzących przez podobne doświadczenia i zdaje sobie sprawę, że być może nie łatwo było się otworzyć przed obcymi osobami, dlatego bardzo doceniam dzisiejsze spotkanie.”

Najpierw pojawił się lęk. Oto stanęli przed nami obcy - osoby chore i poważnie doświadczone przez życie. I oto siedzimy razem w jednej sali, aby wysłuchać ich historii. Po lęku pojawia się ciekawość. Nasi goście otwierają się przed nami, obcymi ludźmi i przekazują nam świadectwo życia ze schizofrenią. Wraz z nową wiedzą pojawia się empatia i zrozumienie dla ich sytuacji, ale też współczucie z powodu wielu przykrości jakie ich spotkały w życiu.”

Moim zdaniem wizyta była bardzo ciekawa i z pewnością zaspokoiła moją dotychczasową wiedzę o przeżywanie zaburzeń psychicznych z perspektywy osób mających z nią styczność. Cieszę się, że mieliśmy wgląd na sytuacje nie tylko z ubiegłych lat, lecz także świeże spojrzenie oraz omówienie kwestii przewidywania po symptomach pogorszenia się stanu psychicznego.”

Bardzo cenne było dla mnie ujrzenie osób, które przezwyciężyły tak wiele cierpienia, a mają w sobie taką ilość motywacji do szerzenia wiedzy, jak i generalnie pojmowanej motywacji do życia”

Zrozumiałam jak opowieści przez osoby dotknięte chorobą mogą skutecznie wpoić wiedzę. Jak ważne w edukacji są ich doświadczenia, zmagania, sposoby leczenia”

Spotkanie było dla mnie genialne, brakuje takich rzeczy na uczelniach. Tego typu spotkania potrafią jaśniej zrozumieć problematykę oraz są bardziej „namacalne”, niż sama wiedza teoretyczna (książkowa).”

Krótkie przemyślenie: oby więcej spotkań, które tak głęboko dotykają i rozszerzają horyzonty - pokazywanie prawdziwych ludzi - tych z którymi będzie nam dane (oby) w przyszłości pracować - zwykłych, codziennych z niezwykłymi historiami”

Dziękujemy Wam bardzo za spisanie refleksji ze spotkania! Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego:

biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu

lub telefonicznego: 12 266 14 97

English:

27.10.2021

As part of the "Let's talk about mental illness" program, we met at Krakow universities and discussed with students. We presented their selected reflections after the meeting that took place on October 18 as part of the project: "Self-Advocacy of people mentally ill".


"Unimaginable to me is the strength and perseverance of people suffering from such difficult diseases. Full of admiration and appreciation, I listened to experiences, stories that people had to deal with on their own."
"It is particularly admirable that people who have experienced such difficult experiences are able to talk about them in a very interesting way. I find it an extremely valuable experience to be able to hear about specific symptoms of the disease/disorder from people who have experienced it. I am full of admiration and great respect for all those going through similar experiences and realize that perhaps it was not easy to open up to strangers, which is why I greatly appreciate today's meeting."


"First there was fear. Here stood strangers before us - people who were sick and seriously experienced by life. And here we sit together in one room to listen to their stories. After anxiety, curiosity appears. Our guests open up to us strangers and give us the testimony of living with schizophrenia. With new knowledge comes empathy and understanding for their situation, but also compassion for the many pains they have experienced in life."
"In my opinion, the visit was very interesting and certainly satisfied my previous knowledge about experiencing mental disorders from the perspective of people in contact with it. I am glad that we had an insight into the situations not only from previous years, but also a fresh look and a discussion of the issue of anticipation after the symptoms of mental deterioration."


"It was very valuable for me to see people who have overcome so much suffering and have such a lot of motivation to spread knowledge, as well as a generally understood motivation to live"

"I understood how stories by people affected by the disease can effectively inculcate knowledge. How important in education are their experiences, struggles, ways of treatment"


"The meeting was brilliant for me, there is a lack of such things at universities. Such meetings are able to understand the issues more clearly and are more "tangible" than theoretical (book) knowledge itself."


"A brief reflection: may more meetings that touch and broaden horizons so deeply - showing real people - those with whom we will be able to work (hopefully) in the future - ordinary, everyday with extraordinary stories"


Thank you very much for writing down the reflections from the meeting!

All interested in participation in the project are invited to contact us by e-mail: 

biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu 

or by phone: 12 266 14 97

21.10.2021

W poniedziałek 18.10. 2021 odbyło się pierwsze w ramach projektu: „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie” seminarium z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej...”

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16.15 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a odbiorcami byli studenci pracy socjalnej.

W roli edukatorów wystąpili członkowie Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” Barbara Banaś i Henryk Fluder, którzy podzielili się swoimi świadectwami chorowania i zdrowienia.

Studenci zadeklarowali się, że napiszą swoje refleksje po tym spotkaniu, ciekawi jesteśmy bardzo ich opinii…

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu lub telefonicznego: 12 2661497

English:

21.10.2021


On Monday, 18.10.2021, the first seminar of the series "Let's talk about mental illness..." took place as part of the project: "Self-Advocacy of people mentally ill..."
The meeting began at 4.15 p.m. at the Institute of Sociology of the Jagiellonian University, and the recipients were students of social work.
The role of educators was played by members of the "Open the Door" Association - Barbara Banaś and Henryk Fluder, who shared their testimonies of illness and recovery.
Students declared, that they would write their reflections after this meetings since it crucial for the project's evaluation.
All interested in participation in the project are invited to contact us by e-mail: 

biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu 

or by phone: 12 2661497

18.10.2021

Bardzo serdecznie dziękujemy za liczny udział w naszym spotkaniu otwierającym projekt pn. „Samorzecznictwo osób chorujących psychicznie”

Thank you very much for your numerous participation in our opening meeting of the project entitled

"Self-Advocacy of people mentally ill"

Newsletter

Zapisz się do naszego newsletter'a i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz kursami organizowanymi przez Stowarzyszenie.
[yikes-mailchimp form="1"][/yikes-mailchimp]
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content