Logo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 12,18 kWp wraz z magazynem energii dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

27 marca, 2024

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa zamawiającego:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Pl. Sikorskiego 2/8
31-115 Kraków
NIP 676-21-30-632
REGON 357099157
Tel. 12 266-14-97

www.stowarzyszenirozwoju.eu 

INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 12,18 kWp wraz z magazynem energii w budynku oficyny przy ul. Bałuckiego 6 w Krakowie

Data ogłoszenia: 26.03.2024 r.

Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 50 000 zł netto nieprzekraczającej 130 000 zł netto

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.stowarzyszenierozwoju.eu

Wykonawcy mogą składać oferty, oświadczenia oraz inne dokumenty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: Polski

RODO (obowiązek informacyjny): 

Klauzula informacyjna 

Informujemy, że:

 1. Przetwarzamy Pani/Pana następujące dane osobowe:

imię (imiona) i nazwisko; adres do korespondencji; adres poczty elektronicznej; nr rachunku bankowego.

 1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń KRS pod nr 0000146448, NIP: 6762130632, REGON: 357099157. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych to: t.kozien@gmail.com.
 1. Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy o pracę, podstawa - art. 6 pkt 1 b. RODO oraz w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 pkt.1f. RODO.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji i wykonania umowy o pracę. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe prawidłowe wykonanie umowy.
 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców: dostawca usługi poczty elektronicznej oraz podmiot świadczący usługi kadrowo-rachunkowe, podmiot świadczący usługi w zakresie bhp, podmiot świadczący usługi w zakresie medycyny pracy oraz innym podmiotom jeżeli okaże się to niezbędne dla celów realizacji niniejszej umowy oraz będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z podmiotami tymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, na podstawie których zostały zobowiązane do przechowywania danych na terenie EOG lub terenie Państw zaakceptowanych przez stosowne władze UE. Podmioty te gwarantują poufność danych przechowywanych w ich bazach oraz na ich serwerach oraz gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO. 

Lista aktualna podmiotów wraz z ich adresami znajduje się bezpośrednio u Administratora. Ponadto dane będą udostępniane tylko instytucjom upoważnionym z mocy prawa (np. ZUS, US).

Ponadto w związku z finansowaniem zadania ze środków KPO, dane będą udostępniane Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej mającemu siedzibę w Warszawie (00-513),
ul. Nowogrodzka 1/3/5.

 1. Pod warunkiem udzielenia odrębnej i wyraźnej zgody Administrator będzie mógł przekazać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom zewnętrznym takim jak: podmiot świadczący usługi w zakresie ubezpieczenia grupowego czy podmiot świadczący usługi szkoleniowe. 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono rozeznanie rynku: Tak
 1. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
 1. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
 1. Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
 1. Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety
  w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 12,18 kWp wraz z magazynem energii w budynku oficyny przy ul. Bałuckiego 6 w Krakowie zgodnie z poniższą specyfikacją:

MODUŁYFOTOWOLTAICZNEModuł monokrystaliczny 435 JinkoSolar JKM-435N-54HL4R-V Tiger Neo N-Type28 SZT
FALOWNIKSolaredge SE10K-RWB48 (trójfazowy)1 SZT
MAGAZYN ENERGIISolarEdge Home Battery 48V 9,2kWh1 SZT
OPTYMALIZACJASolaredge S44031 SZT
ZABEZPIECZENIAOgraniczniki przepięć AC typ T1/T22 KPL
KONSTRUKCJASystem do blachy "na rąbek"2 KPL/ 31SZT

Cena zawiera: 

 • sporządzenie dokumentacji technicznej,
 • zgłoszenie do zakładu energetycznego,
 • uzgodnienie projektu z inspektorem p.poż.,
 • zgłoszenie uruchomienia do PSP,
 • montaż instalacji,
 • montaż zabezpieczeń strony DC/AC, 
 • uziemienie konstrukcji i ochrony przeciwprzepięciowej, 
 • pomiary kontrolne i odbiór instalacji, 
 • dożywotni monitoring, 
 • opiekę serwisową przez okres 3 lat,
 • przeprowadzenie wizji lokalnej.

Gwarancja:

 • moduły fotowoltaiczne: 12 lat (gwarancja produktowa), 
 • moduły fotowoltaiczne: 25 lat (gwarancja na moc), 
 • falownik fotowoltaiczny: 12 lat, 
 • magazyn energii: 10 lat, 
 • optymalizatory mocy: 25 lat, 
 • konstrukcja montażowa: 12 lat,
 • montaż: 5 lat,
 1. Okres realizacji zamówienia: od 05.04.2024 r. do 15.05.2024 r.
 1. Kryteria oceny ofert:  cena.

KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. złożą ofertę stanowiącą Załącznik nr 1 do Ogłoszenia,
 2. złożą oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia,
 3. nie podlegają wykluczeniu jako osoby powiązane – weryfikowane na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia,
 4. znajdują się w sytuacji finansowej umożliwiającej im realizację Zamówienia, posiadają zdolności techniczne i zawodowe umożliwiające im zrealizowanie Zamówienia oraz dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi wiedzę oraz uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

PROCEDURA

 1. Termin składania ofert: 04.04.2024 r., godz. 10:00
 1. Miejsce składania ofert: Bałuckiego 6
 1. Termin otwarcia ofert: 04.04.2024 r., godz. 12:00
 1. Termin związania ofertą: 14 dni

Newsletter

Zapisz się do naszego newsletter'a i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz kursami organizowanymi przez Stowarzyszenie.
[yikes-mailchimp form="1"][/yikes-mailchimp]
downloadcrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content