Logo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Centrum Seniora

Centrum Seniora, działające od 2009 r., jest miejscem, w którym Seniorzy chorujący psychicznie
mogą uzyskać pomoc i opiekę.

Kto może się do nas zgłosić:

Oferta Centrum Seniora skierowana jest do seniorów (osób, które ukończyły 45 rok życia),
mieszkańców województwa małopolskiego, którzy posiadają orzeczenie potwierdzające
niepełnosprawność z powodu choroby psychicznej:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie z ZUS o całkowitej
 • niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji / orzeczenie z ZUS o
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji / orzeczenie KIZ o zaliczeniu do I grupy inwalidów - dla tych orzeczeń niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę psychiczną,
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie z ZUS o całkowitej
 • niezdolności do pracy / orzeczenie KIZ o zaliczeniu do II grupy inwalidów - dla tych orzeczeń niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę psychiczną,
 • orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie z ZUS o częściowej niezdolności do pracy / orzeczenie KIZ o zaliczeniu do III grupy inwalidów - dla tych orzeczeń niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę psychiczną.

Co oferujemy?

Oferujemy zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 obejmujące:
arteterapię – sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzyko, biblio, filmo i teatro-
terapia. Jej celem było podniesienie samooceny, rozwój zainteresowań, nauczenie
aktywnego i efektywnego spędzania czasu, kształtowanie relacji interpersonalnych oraz
poprawa nastroju.

ergoterapię – zajęcia kulinarne, trening ekonomiczny, zajęcia logopedyczne,
trening higieny, zajęcia w ogrodzie, zajęcia komputerowe. Celem ergoterapii była poprawa
w obrębie funkcji kognitywnych, zaradności osobistej, planowania czynności
dnia codziennego i nauczenie beneficjentów kluczowych kompetencji niezbędnych do
ich optymalnego funkcjonowania w środowisku.

socjoterapię – terapia grupowa, indywidualna, trening funkcji
poznawczych, psychoedukacja uczestników i ich opiekunów, rodzin, poradnictwo
psychologiczne, prawno-socjalne, medyczne, wsparcie terapeutyczne środowiskowe,
rekreacja. Ta forma terapii zdecydowani wpłynęła na poziom społecznego
funkcjonowania beneficjentów projektu poprzez kształtowanie poprawnych relacji
interpersonalnych, udzielenie niezbędnych informacji bliskim beneficjentów, a przede
wszystkim wzbogacenie ich o elementy empowermentu.

SENIOR CENTER

Recipients

Senior Center is a place addressed to seniors (people over 45 years of age), residents of the
Malopolska Region who have a certificate confirming disability due to mental illness:

 • a decision on a significant degree of disability or a decision from ZUS on total incapacity for work and inability to live independently
 • a ruling from ZUS on inability to live independently / KIZ
 • ruling on inclusion in the first group of invalids - for these rulings it is necessary to present a medical certificate confirming mental illness,
 • a decision on a moderate degree of disability or a decision from ZUS on total incapacity for work /
 • KIZ decision on inclusion in the II group of invalids - for these rulings it is necessary to present a medical certificate confirming mental illness,
 • a decision on a slight degree of disability or a decision from ZUS on partial incapacity for work /
 • KIZ decision on inclusion in the III group of invalids - for these rulings it is necessary to present a
 • medical certificate confirming mental illness.

Objective

Increasing the independence people - mentally ill over 45 years of age by acquiring and improving
the ability to cope with basic and advanced activities of everyday life; setting the quality of
everyday functioning of disabled people - mentally ill over 45 years of age through participation in
ergotherapy, sociotherapy and art therapy.

Forms of support

art therapy – applied arts, ornamentation and decorating, music, biblio, filmo and theatre-therapy.
Its aim was to increase self-esteem, develop interests, teach active and effective spending of time,
shape interpersonal relationships and improve mood.


ergotherapy – culinary classes, economic training, speech therapy classes, hygiene training, garden
classes, computer classes. The aim of ergotherapy was to improve cognitive functions, personal
resourcefulness, planning everyday activities and to teach beneficiaries the key competences
necessary for their optimal functioning in the environment.

sociotherapy – group therapy, individual therapy, cognitive function training, psychoeducation of
participants and their caregivers, families, psychological, legal and social counseling, medical,
environmental therapeutic support, recreation. This form of therapy has definitely influenced the
level of social functioning of the project beneficiaries by shaping correct interpersonal relations,
providing the necessary information to the beneficiaries' relatives, and above all enriching them
with elements of empowerment.

Kontakt

ul. Olszańska 5 (V piętro)
31-513 Kraków
tel. 721 746 972

Jak do nas dojechać?

Autobus – linie numer: 124, 184, 424 – przystanek Cmentarz Rakowicki
Tramwaj – linie numer: 72 – przystanek Cmentarz Rakowicki

Newsletter

Zapisz się do naszego newsletter'a i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz kursami organizowanymi przez Stowarzyszenie.
[yikes-mailchimp form="1"][/yikes-mailchimp]
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content