Logo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Centrum Seniora/ Senior Center


Projekt „W Centrum Seniora pokonamy bariery – Centrum Seniora dla osób chorujących psychicznie” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 r. – 31.03.2024 r. 

Adresaci projektu 

Projekt skierowany jest dla seniorów (osób, które ukończyły 45 rok życia), mieszkańców województwa małopolskiego, którzy posiadają orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność z powodu choroby psychicznej: 

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji / orzeczenie z ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji / orzeczenie KIZ o zaliczeniu do I grupy inwalidów - dla tych orzeczeń niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę psychiczną, 
  • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy / orzeczenie KIZ o zaliczeniu do II grupy inwalidów - dla tych orzeczeń niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego  potwierdzającego chorobę psychiczną, 
  • orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie z ZUS o częściowej niezdolności do pracy / orzeczenie KIZ o zaliczeniu do III grupy inwalidów - dla tych orzeczeń niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę psychiczną.  

Cel projektu 

Zwiększenie samodzielności 28 osób niepełnosprawnych - chorujących psychicznie powyżej 45 r.ż. poprzez nabycie i poprawę umiejętności radzenia sobie z podstawowymi i zaawansowanymi czynnościami życia codziennego; oprawa jakości codziennego funkcjonowania 28 osób niepełnosprawnych - chorujących psychicznie powyżej 45 r. ż poprzez udział w ergoterapii, socjoterapii i arteterapii. 

Formy wsparcia 

  • arteterapia – sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzyko, biblio, filmo i teatro-terapia. Jej celem było podniesienie samooceny, rozwój zainteresowań, nauczenie aktywnego i efektywnego spędzania czasu, kształtowanie relacji interpersonalnych oraz poprawa nastroju. 
  • ergoterapia – zajęcia kulinarne, trening ekonomiczny, zajęcia logopedyczne, trening higieny, zajęcia w ogrodzie, zajęcia komputerowe. Celem ergoterapii była poprawa w obrębie funkcji kognitywnych, zaradności osobistej, planowania czynności dnia codziennego i nauczenie beneficjentów kluczowych kompetencji niezbędnych do ich optymalnego funkcjonowania w środowisku. 
  • socjoterapia – terapia grupowa, indywidualna, trening funkcji poznawczych, psychoedukacja uczestników i ich opiekunów, rodzin, poradnictwo psychologiczne, prawno-socjalne, medyczne, wsparcie terapeutyczne środowiskowe, rekreacja. Ta forma terapii zdecydowani wpłynęła na poziom społecznego funkcjonowania beneficjentów projektu poprzez kształtowanie poprawnych relacji interpersonalnych, udzielenie niezbędnych informacji bliskim beneficjentów, a przede wszystkim wzbogacenie ich o elementy empowermentu. 

Kontakt

ul. Olszańska 5 (V piętro)
31-513 Kraków
tel. 721 746 972

English:

SENIOR CENTER

The project "In the Senior Center we will overcome barriers – Senior Center for mentally ill people" co-financed by the State Fund for the Rehabilitation of the Disabled. 
Project implementation period: 01.04.2021 – 31.03.2024 


Project recipients 


The project is addressed to seniors (people over 45 years of age), residents of the Malopolska Region who have a certificate confirming disability due to mental illness: 
a decision on a significant degree of disability or a decision from ZUS on total incapacity for work and inability to live independently / a ruling from ZUS on inability to live independently / KIZ ruling on inclusion in the first group of invalids - for these rulings it is necessary to present a medical certificate confirming mental illness, 
a decision on a moderate degree of disability or a decision from ZUS on total incapacity for work / KIZ decision on inclusion in the II group of invalids - for these rulings it is necessary to present a medical certificate confirming mental illness, 
a decision on a slight degree of disability or a decision from ZUS on partial incapacity for work / KIZ decision on inclusion in the III group of invalids - for these rulings it is necessary to present a medical certificate confirming mental illness.  


Project objective 


Increasing the independence of 28 disabled people - mentally ill over 45 years of age by acquiring and improving the ability to cope with basic and advanced activities of everyday life; setting the quality of everyday functioning of 28 disabled people - mentally ill over 45 years of age through participation in ergotherapy, sociotherapy and art therapy. 
Forms of support 
art therapy – applied arts, ornamentation and decorating, music, biblio, filmo and theatre-therapy. Its aim was to increase self-esteem, develop interests, teach active and effective spending of time, shape interpersonal relationships and improve mood. 
ergotherapy – culinary classes, economic training, speech therapy classes, hygiene training, garden classes, computer classes. The aim of ergotherapy was to improve cognitive functions, personal resourcefulness, planning everyday activities and to teach beneficiaries the key competences necessary for their optimal functioning in the environment. 
sociotherapy – group therapy, individual therapy, cognitive function training, psychoeducation of participants and their caregivers, families, psychological, legal and social counseling, medical, environmental therapeutic support, recreation. This form of therapy has definitely influenced the level of social functioning of the project beneficiaries by shaping correct interpersonal relations, providing the necessary information to the beneficiaries' relatives, and above all enriching them with elements of empowerment.

Zajęcia plastyczne w naszym Centrum Seniora 2022/ Art therapy in our Senior Center 2022

Newsletter

Zapisz się do naszego newsletter'a i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz kursami organizowanymi przez Stowarzyszenie.
[yikes-mailchimp form="1"][/yikes-mailchimp]
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content