Logo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

"U Pana Cogito" Hotel

Pensjonat hostel "U Pana Cogito" – to jeden z wielu obiektów turystycznych w Krakowie, położony w malowniczej dzielnicy Dębniki, w pobliżu bulwarów Wisły. Prowadzony jest przez dwie organizacje pozarządowe Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne” i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.

Wśród pracowników Pensjonatu 70% stanowią osoby po przebytym kryzysie psychicznym, to aż 21 osób – duża grupa, jak na tak niewielką działalność gospodarczą.

Działalność pensjonatu mieści się w ramach gospodarki społecznej, o której wiele się dyskutuje, ale znacznie trudniej wprowadza w życie jej założenia. Nie powinna ona być kojarzona z minionym systemem, który nie umiał pogodzić rentowności z ochroną socjalną, ani z bezwzględnym rynkiem, który wyrzuca poza nawias wspólnoty osoby słabsze i bardziej podatne na społeczne zranienie.

Naszym zadaniem jest trwałe włączanie osób po kryzysach psychicznych w pełnoprawne życie społeczne i zawodowe. Wspólnie wykonywana praca daje poczucie wartości, poczucie bycia potrzebnym, wpływa na poprawę jakości  życia i rozwój więzi i zaufanie między ludźmi.

Czym jest gospodarka społeczna?

Gospodarka społeczna to profesjonalna działalność gospodarcza, z której zysk przeznaczany jest na cele społeczne, przy dużym udziale osób, które wymagają wsparcia.

To działalność, która w znaczący sposób wpływa na rozwiązywanie istotnych problemów społecznych, w zrównoważony sposób łącząc cele gospodarcze ze społecznymi.

Kontakt

https://www.pcogito.pl/

English:

"U Pana Cogito" Hotel – is one of the many tourist facilities in Krakow, located in the picturesque Dębniki district, near the boulevards of the Vistula. It is run by two non-governmental organizations, the Association of Families "Mental Health" and the Association for the Development of Psychiatry and Community Care.
Among the hotel's employees are 70% people after a mental crisis, as many as 21 people – a large group, for such a small economic activity.
The activity of the guesthouse is within the framework of the social economy, which is much discussed, but much more difficult to implement its assumptions. It should not be associated with a past system that could not reconcile profitability with social protection, or with an absolute market that throws the weaker and more vulnerable to social isolation out of the community.
Our task is to permanently include people after mental crises in a full-fledged social and professional life. Work done together gives a sense of value, a sense of being needed, improves the quality of life and the development of bonds and trust between people.
What is the social economy anyway?
The social economy is a professional economic activity, the profit from which is allocated to social purposes, with a large participation of people who require support.
It is an activity that has a significant impact on solving important social problems, combining economic and social goals in a sustainable way.
Contact
https://www.pcogito.pl/

Newsletter

Zapisz się do naszego newsletter'a i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz kursami organizowanymi przez Stowarzyszenie.
[yikes-mailchimp form="1"][/yikes-mailchimp]
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content