Logo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Ośrodek Wsparcia/ Support Center

„W Ośrodku Wsparcia pokonamy bariery – Ośrodek Wsparcia dla Osób Chorujących Psychicznie”

Projekt „W Ośrodku Wsparcia pokonamy bariery – Ośrodek Wsparcia dla Osób Chorujących Psychicznie” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 r. do 31.03.2024 r.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest dla mieszkańców województwa małopolskiego, którzy posiadają orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność z powodu choroby psychicznej:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji / orzeczenie z ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji / orzeczenie KIZ o zaliczeniu do I grupy inwalidów - dla tych orzeczeń niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę psychiczną,
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy / orzeczenie KIZ o zaliczeniu do II grupy inwalidów - dla tych orzeczeń niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę psychiczną,
 • orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie z ZUS o częściowej niezdolności do pracy / orzeczenie KIZ o zaliczeniu do III grupy inwalidów - dla tych orzeczeń niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę psychiczną.

Cel projektu

Zwiększanie usamodzielnienia 94 osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej oraz zwiększanie ich szans i kompetencji społecznych do lepszego funkcjonowania w lokalnym środowisku poprzez prowadzenie rehabilitacji ciągłej w placówce pod nazwą Ośrodek Wsparcia dla Osób Chorujących Psychicznie.

Formy wsparcia

 • Ergoterapia - Grupa zdrowego żywienia, środa 16:00 – 18:00, ul. Miodowa 9
 • Socjoterapia -grupa Zawilec - środa 16:00 – 18:00, ul. Miodowa 9
 • Grupa pomocowa - czwartek 15:30 – 17:30, ul. Olszańska 5
 • Grupa psychoterapeutyczna - poniedziałek 16:00 – 18:00, Pl. Sikorskiego 2/8
 • Grupa refleksyjno-religijna - wtorek 14:00 – 16:00, Pl. Sikorskiego 2/8
 • Doradztwo socjalno - zawodowe - poniedziałek 16:00 – 18:00, ul. Miodowa 9
 • Grupa fotograficzna - środa 16:00 – 18:00, Miodowa 9
 • Trening umiejętności społecznych- trening metakognitywny - poniedziałek 15:30 – 17:30, ul. Olszańska 5
 • Arteterapia- grupa masek - poniedziałek 16:00 – 18:00, ul. Olszańska 5
 • Arteterapia - szkoła rysunku i malarstwa - wtorek 16:00 – 18:00, ul. Miodowa 9
 • Arteterapia - grupa rzeźbiarska - czwartek 14:00 – 16:00, ul. Olszańska 5
 • Rehabilitacja ruchowa (fizjoterapia) 1 - czwartek 14:00 – 16:00, Miodowa 9
 • Rehabilitacja ruchowa (fizjoterapia) 2 - piątek – 8:00 – 10:00, ul. Bałuckiego 6
 • Trening umiejętności społecznych - trening inteligencji emocjonalnej - wtorek 16:00 – 18:00, ul. Miodowa 9
 • Joga - poniedziałek 16:00 -18:00, aMiodowa 9
 • Grupa rękodzieła - makramy - środa 14:00 – 16:00, Pl. Sikorskiego 2/8 17)Psychodietetyka - wtorek 13:00 – 15:00, Pl. Sikorskiego 2/8 18)Język angielski - poniedziałek 17:00 – 19:00, Pl. Sikorskiego 2/8

Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
Pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków
tel. 0048 12 2661497
e-mail: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu

Jak do nas dojechać?

Autobus – linie numer: 124, 164, 169, 173, 179, 194, 300, 301, 304, 307, 310, 424, 469, 494, 503, 513 – przystanek Muzeum Narodowe
Tramwaj – linie numer: 1, 20 – przystanek Muzeum Narodowe, linia numer: 4, 8, 13, 14, 18, 20, 24  – Teatr Bagatela

English:

The project "In the Support Center we will overcome barriers – Support Center for the Mentally Ill" co-financed by the State Fund for the Rehabilitation of the Disabled.
Project implementation period: 01.04.2021 to 31.03.2024
Project recipients
The project is addressed to residents of the Malopolska Region who have a certificate confirming disability due to mental illness:
a decision on a significant degree of disability or a decision from ZUS on total incapacity for work and inability to live independently / a ruling from ZUS on inability to live independently / KIZ ruling on inclusion in the first group of invalids - for these rulings it is necessary to present a medical certificate confirming mental illness,
a decision on a moderate degree of disability or a decision from ZUS on total incapacity for work / KIZ decision on inclusion in the II group of invalids - for these rulings it is necessary to present a medical certificate confirming mental illness,
a decision on a slight degree of disability or a decision from ZUS on partial incapacity for work / KIZ decision on inclusion in the III group of invalids - for these rulings it is necessary to present a medical certificate confirming mental illness.

Project objective
Increasing the independence of 94 people with disabilities due to mental illness and increasing their chances and social competences to function better in the local environment by conducting continuous rehabilitation in a facility called the Support Center for mentally Ill People.

Forms of support:
Ergotherapy - Healthy Eating Group, Wednesday 16:00 – 18:00, 9 Miodowa St.
Sociotherapy - Zawilec group - Wednesday 16:00 – 18:00, 9 Miodowa Street
Aid group - Thursday 15:30 – 17:30, 5 Olszańska Street
Psychotherapeutic group - Monday 16:00 – 18:00, Pl. Sikorskiego 2/8
Reflection and religious group - Tuesday 14:00 – 16:00, Pl. Sikorskiego 2/8
Social and vocational counseling - Monday 16:00 – 18:00, 9 Miodowa Street
Photographic group - Wednesday 16:00 – 18:00, Miodowa 9
Social skills training - metacognitive training - Monday 15:30 – 17:30, Olszańska 5
Art therapy - group of masks - Monday 16:00 – 18:00, Olszańska 5
Art therapy - school of drawing and painting - Tuesday 16:00 - 18:00, 9 Miodowa Str.
Art therapy - sculptural group - Thursday 14:00 – 16:00, Olszańska 5
Physical rehabilitation (physiotherapy) 1 - Thursday 14:00 - 16:00, Miodowa 9
Physical rehabilitation (physiotherapy) 2 - Friday - 8:00 - 10:00, Bałuckiego 6
Social skills training - emotional intelligence training - Tuesday 16:00 – 18:00, 9 Miodowa Str.
Yoga - Monday 16:00 -18:00, aMiodowa 9
Handicraft group - macrames - Wednesday 14:00 - 16:00, Pl. Sikorskiego 2/8 17)Psychodietetics - Tuesday 13:00 - 15:00, Pl. Sikorskiego 2/8 18)English - Monday 17:00 - 19:00, Pl. Sikorskiego 2/8

Newsletter

Zapisz się do naszego newsletter'a i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz kursami organizowanymi przez Stowarzyszenie.
[yikes-mailchimp form="1"][/yikes-mailchimp]
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content