Logo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Ośrodek Wsparcia

„Możemy więcej w Ośrodku Wsparcia”

Projekt „Możemy więcej w Ośrodku” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Okres realizacji projektu: 01.04.2024 r. do 31.03.2027 r.

Adresaci projektu


Projekt skierowany jest dla mieszkańców województwa małopolskiego, którzy posiadają
orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność z powodu choroby psychicznej:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie z ZUS o całkowitej
  niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji / orzeczenie z ZUS o
  niezdolności do samodzielnej egzystencji / orzeczenie KIZ o zaliczeniu do I grupy
  inwalidów - dla tych orzeczeń niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia
  lekarskiego potwierdzającego chorobę psychiczną,
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie z ZUS o
  całkowitej niezdolności do pracy / orzeczenie KIZ o zaliczeniu do II grupy inwalidów - dla tych orzeczeń niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego
  potwierdzającego chorobę psychiczną,
 • orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie z ZUS o częściowej niezdolności do pracy / orzeczenie KIZ o zaliczeniu do III grupy inwalidów - dla tych orzeczeń niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę psychiczną.

Cel projektu

Zwiększanie usamodzielnienia 85 osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej
oraz zwiększanie ich szans i kompetencji społecznych do lepszego funkcjonowania w
lokalnym środowisku poprzez prowadzenie rehabilitacji ciągłej w placówce pod nazwą
Ośrodek Wsparcia dla Osób Chorujących Psychicznie.

Formy wsparcia

 • Socjoterapia - grupa Zawilec - środa 16:00 – 18:00, ul. Miodowa 9
 • Grupa pomocowa - czwartek 16:00 – 18:00, Pl. Sikorskiego 2/8
 • Grupa psychoterapeutyczna - poniedziałek 16:00 – 18:00, Pl. Sikorskiego 2/8
 • Grupa refleksyjna - wtorek 16:30 – 18:30, Pl. Sikorskiego 2/8
 • Doradztwo socjalno - zawodowe - poniedziałek 16:00 – 18:00, ul. Miodowa 9
 • Grupa fotograficzna - środa 16:00 – 18:00, Miodowa 9
 • Arteterapia - szkoła rysunku i malarstwa - piatek 16:00 – 18:00, ul. Miodowa 9
 • Arteterapia - grupa rzeźbiarska - środa 14:00 – 16:00, ul. Olszańska 5
 • Psychoedukacja 1 – poniedziałek 15:00-17:00, ul. Bałuckiego 6
 • Psychoedukacja 2 - czwartek – 16:00 – 10:00, ul. Bałuckiego 6
 • Grupa relaksacyjna - poniedziałek 16:00 -18:00, ul. Miodowa 9
 • Grupa rękodzieła - makramy - środa 14:00 – 16:00, Pl. Sikorskiego 2/8
 • Psychodietetyka - wtorek 16:00 – 18:00, Pl. Sikorskiego 2/8
 • Język angielski - poniedziałek 17:00 – 19:00, Pl. Sikorskiego 2/8
 • Trening umiejętności społecznych- trening metakognitywny - wtorek 14:30 – 16:30,
  Pl. Sikorskiego 2/8

Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
Pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków
tel. 0048 12 2661497
e-mail: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu

Jak do nas dojechać?


Autobus – linie numer: 124, 164, 169, 173, 179, 194, 300, 301, 304, 307, 310, 424, 469, 494,
503, 513 – przystanek Muzeum Narodowe
Tramwaj – linie numer: 1, 20 – przystanek Muzeum Narodowe, linia numer: 4, 8, 13, 14, 18,
20, 24  – Teatr Bagatela

English:

The project "We can more in the Support Center" co-financed by the State Fund for the
Rehabilitation of the Disabled.

Project implementation period: 01.04.2024 to 31.03.2027

Project recipients

The project is addressed to residents of the Malopolska Region who have a certificate
confirming disability due to mental illness:

 • a decision on a significant degree of disability or a decision from ZUS on total
  incapacity for work and inability to live independently / a ruling from ZUS on
  inability to live independently / KIZ ruling on inclusion in the first group of invalids -
  for these rulings it is necessary to present a medical certificate confirming mental
  illness,
 • a decision on a moderate degree of disability or a decision from ZUS on total
  incapacity for work / KIZ decision on inclusion in the II group of invalids - for these
  rulings it is necessary to present a medical certificate confirming mental illness,
 • a decision on a slight degree of disability or a decision from ZUS on partial incapacity
  for work / KIZ decision on inclusion in the III group of invalids - for these rulings it is
  necessary to present a medical certificate confirming mental illness.

Project objective

Increasing the independence of 85 people with disabilities due to mental illness and increasing
their chances and social competences to function better in the local environment by
conducting continuous rehabilitation in a facility called the Support Center.

Forms of support:

 • Sociotherapy - Zawilec group - Wednesday 16:00 – 18:00, 9 Miodowa Street
 • Aid group - Thursday 16:00 – 18:00, Pl. Sikorskiego 2/8
 • Psychotherapeutic group - Monday 16:00 – 18:00, Pl. Sikorskiego 2/8
 • Reflection group - Tuesday 16:30 – 18:30, Pl. Sikorskiego 2/8
 • Social and vocational counseling - Monday 16:00 – 18:00, 9 Miodowa Street
 • Photographic group - Wednesday 16:00 – 18:00, Miodowa 9
 • Social skills training - metacognitive training - Tuesday 14:30 – 16:30, Pl. Sikorskiego2/8
 • Art therapy - school of drawing and painting - Friday 16:00 - 18:00, 9 Miodowa Str.
 • Art therapy - sculptural group - Wednesday 14:00 – 16:00, Olszańska 5
 • Psychoeducation 1 - Monday 15:00 - 17:00, Bałuckiego 6
 • Psychoeducation 2 - Thursday - 16:00 - 18:00, Pl. Sikorskiego 2/8
 • Relaxation Group - Monday 16:00 -18:00, Miodowa 9
 • Handicraft group - macrames - Wednesday 14:00 - 16:00, Pl. Sikorskiego 2/8
 • Psychodietetics - Tuesday 16:00 - 18:00, Pl. Sikorskiego 2/8
 • English - Monday 17:00 - 19:00, Pl. Sikorskiego 2/8

Newsletter

Zapisz się do naszego newsletter'a i bądź na bieżąco z wydarzeniami oraz kursami organizowanymi przez Stowarzyszenie.
[yikes-mailchimp form="1"][/yikes-mailchimp]
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content